Glöm inte bort pensionerade arbetskamrater!

Arbetsrelaterade cancersjukdomar är ersättningsbara även om skadan visar sig efter pensionsåldern. SFB (socialförsäkringsbalken) och PSA-avtalet (statligt anställda) lämnar ersättning vid dödsfall på grund av arbetsskada oavsett hur gammal den skadade är vid visandedagen.

I TFA/TFA-KL-avtalen upphör rätten till ersättning om skadan visar sig efter fyllda 65 år och den skadade inte var kvar i anställningen vid visandedagen (utom vid asbestcancer, som ger rätt till ersättning om den visar sig före 75 års ålder). Det är en viktig facklig uppgift att bevaka rätten till ersättning. Samband med arbetet glöms ofta bort.


Cancer
En cancersjukdom uppkommer, eller upptäcks, ofta först lång tid efter det att den första kontakten med det skadliga ämnet har skett. Av den anledningen måste en beskrivning av expositionen av skadliga ämnen sträcka sig mycket långt, kanske 20 - 30 år tillbaka i tiden. Det råder olika uppfattning beträffande de flesta cancerformer huruvida de är arbetsrelaterade eller inte.

Asbestcancern med diagnos mesoteliom (uppkommer i lungsäck, bukhinna och hjärtsäck) samt näscancer till följd av oftast mångårigt dammande arbete – för det mesta trädamm från feta träslag - anses vara signalcancer. Forskarna anser således att cancer med ovan angiven placering och arbete med asbest respektive trädamm beror på detta arbete. Mesoteliom drabbar i allmänhet sent i livet och ofta när arbetarna gått i pension.

Vi skall således inte glömma att ersättning för arbetssjukdomar lämnas enligt arbetsskadeförsäkringen (LAF/SFB) oavsett när sjukdomen visar sig (således inte enbart mesoteliom). Åtskilliga dör i hög ålder, men de efterlevande vet ej om att LAF/SFB gäller. Anmälan i förekommande fall således till både Försäkringsassan och AFA.


Ersättningar vid dödsfall på grund av arbetsskada

Begravningskostnader

Från SFB lämnas begravningshjälp med 30 procent av prisbasbeloppet. Därefter träder TFA, TFA-KL eller PSA in och lämnar ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för resterande begravningskostnader. Till begravningskostnad räknas, förutom själva begravningen, även begravningsmåltid, gravsten och vissa kostnader för sorgkläder.

Ersättningar till efterlevande
Från SFB kan lämnas:Omställningslivränta, särskild efterlevandelivränta, livränta till barn. Syftet med ersättningarna från TFA, TFA-KL och PSA är att komplettera samhällets skydd. De efterlevande får ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler för förlust av underhåll plus begravningskostnader. När man bedömer behovet av underhåll tar man hänsyn till den efterlevandes möjlighet att försörja sig själv och den ersättning som lämnas från annat håll, till exempel omställningspension och/eller änkepension från SFB, efterlevandelivränta från SFB och beräknad avkastning på tjänstegrupplivförsäkringen. Rätten till ersättning är lika för män och kvinnor.

Psykisk chock
En person som stått den avlidna särskilt nära och som får en psykisk chock eller andra psykiska besvär till följd av dödsfallet kan få ersättning för detta. Med "någon som stått den avlidna särskilt nära" menas i första hand make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar som bodde tillsammans med den avlidna.
 • LAF = lag om arbetsskadeförsäkring - ingår numera i SFB = Socialförsäkringsbalken

  (redigerad text från LO Skadehandboken)
 • Publicerad av: Webmaster
  Publicerad: 2012-04-07
  Uppdaterad: 2014-07-12
  Skriv ut
  E-posta
  Dela denna artikel