Dödsfall

I detta kapitel beskrivs i första hand efterlevandeskydden genom lag och kollektivavtal. Även bland medlemsförsäkringarna finns flera som lämnar ersättning vid dödsfall. Allteftersom det lagstadgade skyddet försämrats, har kompletteringarna genom kollektivavtal och fackligt medlemskap blivit allt viktigare.

Ju yngre den avlidna är, desto större är de negativa konsekvenserna av dödsfallet för de efterlevandes ekonomi. Därför är ersättningssystemen så utformade att försäkringsskyddet är högre om den avlidna är yngre och/eller efterlämnar minderåriga barn. I detta kapitel beskrivs regelverket som det sett ut sedan 2003.

Lagstadgade försäkringar och motsvarande

Enligt socialförsäkringsbalken, SFB, avdelning F: Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn samt ersättning till efterlevande vid dödsfall p g a arbetsskada.

Avtalsförsäkringar
(Avtalspension SAF-LO)

Övriga pensionsavtal

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

TGLs makeförsäkring

TGLs fortsättningsförsäkring (denna försäkring tecknas individuellt)

Återbetalningsskydd och/eller familjeskydd

Se respektive pensionsavtal = i pricip motsvarande ersättningar, som ovan

Övrigt enligt lag och kollektivavtal

Ersättning vid dödsfall på grund av arbetsskada

Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO samt motsvarande i respektive annat pensionsavtal

Medlemsförsäkringar

Kompletterings-TGL, grupplivförsäkring och andra medlemsförsäkringar med dödsfallsersättning

NYHETER

NYA SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN - HÄR FINNS LAGARNA

Från och med den 1 januari 2011 börjar den nya socialförsäkringsbalken, SFB, att gälla. Till den har bland annat alla lagar som reglerar efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn flyttats över. De tidigare lagarna på området har upphört. Lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, har också upphört.

Det är egentligen ingen större skillnad på vad som står i socialförsäkringsbalken och vad som fanns i de tidigare lagarna – innehållet är alltså i huvudsak oförändrat. Skillnaderna är att innehållet presenteras på ett tydligare och mer lättläst sätt.

Efterlevandeförmånerna i socialförsäkringsbalken finns i balkens avdelning F:

Observera nedanstående länkar är "långsamma", men visar direkt till aktuellt avsnitt.

F:II

Efterlevandepension och efterlevandestöd

kap 76 – 85

F:III

Efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen m m

kap 86 – 88

F:IV

Efterlevandeskydd i form av premiepension

kap 89 – 92

Avdelning F:III består av den del av den tidigare lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, som reglerar förmåner till efterlevande vid dödsfall på grund av arbetsskada. I denna bok behandlas detta i kapitlet Arbetsskada.

INGET JOBBSKATTEAVDRAG PÅ ÅLDERSPENSIONEN

Det så kallade jobbskatteavdraget, som sänker inkomstskatten, gäller bara för inkomster från förvärvsarbete – inte om inkomsten kommer från det allmänna pensionssystemet (inklusive efterlevandepensioner) eller en socialförsäkring eller motsvarande. Det innebär att du betalar högre inkomstskatt på efterlevandepensionen än på din lön.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-25
Uppdaterad: 2014-09-30
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel