Viloperiod

I arbetstidslagen finns bestämmelser om dygnsvila och veckovila. I dygnsvilan ska det ingå ett antal timmar per natt och veckovilan ska så långt det går inträffa i samband med ett veckoslut.

I arbetstidslagen som började gälla den 1 juli 2005 finns numera skrivningar om dygnsvila med inriktningen att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. I dygnsvilan ska ingå tiden mellan midnatt och klockan 05.00.

Avvikelser från dygnsvilan får göras om det finns särskilda förhållanden som inte kunde förutses och om arbetet med hänsyn till art, allmänhetens behov måste bedrivas mellan midnatt och klockan 05.00. Avvikelser får göras från veckovilan om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut. Minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande. Beträffande veckovilan ska det finnas ledighet varje sjudagarsperiod. Det går inte att lägga samman ledigheterna för flera perioder till en längre ledighet som tas ut under en annan 7 dagarsperiod längre fram i tid. Däremot kan två st 36 timmars veckovila läggas samman vid ett och samma veckoslut så att veckovilan förlängs till t.ex. 72 timmar.

Avvikelserna får göras med stöd av ett centralt kollektivavtal och går det inte att enas kan Arbetsmiljöverket bevilja dispens. Kompensation får endast ske i form av ledighet.

Vissa kategorier av arbetstagare omfattas inte av arbetstidslagen. Det gäller bland annat fartygsarbete där istället lagen om vilotid för sjömän gäller. Likaså tillämpas lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete för arbetstagare med vägtransport. Vissa kategorier inom civilflyget undantas från vissa bestämmelser om nattarbete och veckovila. I lagen om arbetstid med mera för flygpersonal inom civilflyget gäller särskilda bestämmelser om årsarbetstid och ledighet.

Publicerad av: Roger Pettersson,
Roland Eliasson
Publicerad: 2006-01-08
Uppdaterad: 2011-10-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel