Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller bedömning och ersättning av en arbetsskada, sjukdom, medlemsförsäkring eller a-kassefråga kan du överklaga beslutet eller begära det omprövat. Detta gäller för beslut från myndighet samt försäkringsbolag. Därefter - om man fortfararnde är missnöjd - har man normalt möjlighet att överklaga beslut/dom till förvaltningsdomstol eller särskild nämnd hos försäkringsbolag.

BESLUT INOM SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEMET

Innan myndigheten, till exempel Försäkringskassan, får fatta ett beslut som är negativt för dig ska myndigheten delge (kommunicera) dig alla handlingar som ska ligga till grund för beslutet. Det kan röra sig om kassans egna utredningar, läkarutlåtanden eller uttalanden av kassans försäkringsläkare.

Efter kommuniceringen har du normalt 14 dagar på dig att lämna dina synpunkter till myndigheten. Har utredningen brister kan du begära att myndigheten förbättrar sin utredning eller välja att göra kompletteringar själv. De olika beslutsfattande myndigheterna bifaller i regel en begäran om uppskov om kompletteringarna är tidskrävande.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Beslut om exempelvis sjuk- och aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, handikappersättning och assistansersättning fattas av en tjänsteman med funktionstiteln ”beslutsfattare” på Försäkringskassan. En beslutsordning i flera steg gäller.

Själva utredningen i ärendet sammanställs av en handläggare som överlämnar ärendet till en föredragande. Beslut i ärendet fattas av en särskilt utsedd beslutsfattare efter det att föredraganden redogjort för omständigheterna i ärendet och skälen för det beslutsförslag som lagts fram. Med denna ordning blir det alltid minst tre personer som deltar i handläggningen av ett ärende fram till beslut.

Om du är missnöjd med beslutet kan du begära att Försäkringskassan gör en omprövning. Det står på beslutet hur lång tid man har på sig att begära omprövning.

Omprövningsbegäran ska vara skriftlig och innehålla uppgift om den klagandes – det vill säga ditt – namn, adress och personnummer. Du ska även ange vilket beslut det handlar om, varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Om du använder dig av ombud ska du skriva en fullmakt för ombudet.

Inom Försäkringskassan sköts omprövningarna av en funktion som är organisatoriskt skild från handläggningen av grundbeslutet. Syftet med den ordningen är att stärka rättssäkerheten. Det nya beslutet får inte vara sämre för dig än det första.

Brevet med begäran om omprövning ska skickas till: Försäkringskassan, Box 390, 831 25 Östersund.

A-KASSAN ELLER ARBETSFÖRMEDLINGEN

Motsvarande som i socialförsäkringssystemet gäller för a-kassans beslut. Om du är missnöjd, ska du först komplettera dina uppgifter och begära omprövning. Om du fortfarande är missnöjd efter omprövningen, framgår det av a-kassans skriftliga beslut hur du ska gå tillväga för att överklaga.

Är du missnöjd med ett beslut som Arbetsförmedlingen fattat, kan du vända dig till Arbetsförmedlingens centrala enhet för omprövning av beslut. Din lokala arbetsförmedling kan ge mer information om hur du går tillväga.

PENSIONSMYNDIGHETEN

Även när det gäller ålderspensionssystemet, har man enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension rätt att få sin sak prövad. Man måste alltid först begära omprövning hos Pensionsmyndigheten. Det omprövningsbeslutet kan sedan överklagas till länsrätten och så vidare enligt vad som beskrivits tidigare i detta kapitel.

Observera att tidsfristerna för begäran om omprövning hos Pensionsmyndigheten är olika beroende på vad det är som man är missnöjd med. Exempel: beslut om pensionsgrundande inkomst, PGI, pensionspoäng i det gamla ATP-systemet, barnårsrätt, pensionsrätt i premiepensionen. Pensionsmyndigheten har mer information om hur man begär omprövning, vad det innebär och vilka tidsfrister som gäller.

Adress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64 Stockholm, www.pensionsmyndigheten.se , kundtjänst 0771-776 776, e-post registrator@pensionsmyndigheten.se.

ÖVERKLAGA TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOL

De tidigare länsrätterna bytte den 15 februari 2010 namn till ”Förvaltningsrätten i….”följt av namnet på den ort där förvaltningsrätten är belägen. En förteckning över Förvaltningsrätterna finns på Sveriges Domstolars hemsida, www.domstol.se .

Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten heter dock fortfarande kammarrätten.

Är du missnöjd med ett beslut som en myndighet har fattat efter omprövning, har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten. Observera att du inte kan gå till Förvaltningsrätten direkt, utan du måste börja med att begära omprövning hos exempelvis Försäkringskassan.

Om du efter dom i Förvaltningsrätten är missnöjd med domstolens bedömning har du möjlighet att överklaga till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. Hur man går tillväga vid dessa överklaganden och vad som gäller finns det mer information om på respektive dom.

Allmänt gäller att man inte har en automatisk rätt att få sin sak prövad i dessa högre instanser. I både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs att domstolen ger så kallat prövningstillstånd. De beviljas i huvudsak endast när det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas i högre instans – så kallad prejudikatsdispens.

BESLUT INOM AVTALSFÖRSÄKRINGARNA

När AFA Försäkring fattar det slutliga skaderegleringsbeslutet i ett ärende, följer det alltid med en så kallad besvärshänvisning. Alltså en instruktion för hur den som eventuellt är missnöjd med beslutet ska göra för att överklaga.

Allmän information om omprövning med mera

Se till att anmälan är så fullständig som möjligt

Tänk på att skadeanmälan eller anmälan om försäkringsfall ska vara fullständig och innehålla all relevant information och dokumentation. Riskera inte ett avslagsbeslut på grund av ofullständig anmälan!

Ny prövning av skadeavdelningen

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till skadeavdelningen och begära en ny prövning av det beslut som du är missnöjd med.

Omprövningsavdelningen AFA Försäkring

Omprövningsavdelningen AFA Försäkring är fristående från AFA Försäkrings skadeorganisation och har rätt att fatta beslut som ändrar det ursprungliga skaderegleringsbeslutet helt eller delvis.

Avtalsförsäkringarnas nämnder omprövar inte längre

AGS-nämnden, TFA-nämnden, AGB-nämnden, TGL-nämnden och Pensionsnämnden samt Försäkringsnämnden, behandlar bara övergripande och principiella frågor samt tolkar villkoren. Nämnderna omprövar inga skadeärenden.

Tidigare kunde den försäkrade vända sig till en av de partssammansatta nämnderna för att begära omprövning. Sedan 2007 går det inte längre. Begäran om omprövning ska riktas till Omprövningsavdelningen AFA Försäkring.

Sex månaders tidsfrist för omprövningsbegäran i TFA-ärenden

Tidsfristen för att begära omprövning är sex månader för TFA-ärenden (alltså ett halvår). Den börjar löpa från det att AFA Försäkring tagit slutlig ställning. För övriga avtalsförsäkringar gäller ingen tidsfrist. När det gäller PSA, så är normalt motsvararnde frist endast två månader.

Klagomålsansvarig på AFA Försäkring

Klagomålsansvarig är en funktion på AFA Försäkring som innebär en extra möjlighet om du inte är nöjd med skadeavdelningens svar. Med klagomål avses att en kund i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hantering av sakfrågan och andra frågor såsom handläggningstid, bemötande med mera.

Klagomålsansvarig kan rekommendera ändring av skadeavdelningens beslut och ska fånga upp problem och förebygga att nya uppstår. Du ska få svar så snart som möjligt. Om du inte kan få svar inom 14 dagar får du ett skriftligt besked med information om när ett svar kan förväntas.

Adressen är: Klagomålsansvarig, AFA Försäkring, 106 27 Stockholm, klagomalsansvarig@afaforsakring.se , telefon 08-696 47 61, fax: 08- 696 45 45.

Omprövningsavdelningen AFA Försäkring

Till Omprövningsavdelningen AFA Försäkring vänder du dig om du är missnöjd med ett beslut om Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, Försäkring om avgångsbidrag, AGB, Tjänstegrupplivförsäkringen TGL, Premiebefrielseförsäkringen – eller ett slutligt beslut i ett ersättningsärende om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Omprövningsavdelningen är fristående från AFA Försäkrings skadeorganisation. Begäran om omprövning ska vara skriftlig och innehålla en motivering till varför du anser att AFA Försäkrings beslut bör ändras.

Reglerna för omprövning skiljer sig något åt beroende på vilken av försäkringarna det gäller. Närmare information finns i den besvärshänvisning som följer med AFA Försäkrings beslut i ärendet.

Adressen till Omprövningsavdelningen

AFA Försäkring

Box 162 43

103 24 Stockholm. Telefon 020-44 04 64.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

Om du fortfarande är missnöjd efter Omprövningsavdelningens beslut, kan du gå vidare till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Skiljenämnden består av en ordförande, som är domare i Arbetsdomstolen, samt sex ledamöter som utses av arbetsmarknadens organisationer.

Även till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ska överklagandet göras skriftligt och innehålla:

  • Vilket beslut som du vill överklaga, hur du vill att beslutet ska ändras och vilka skäl som du har för ändring av beslutet.
  • Kopia av beslutet från Omprövningsavdelningen.
  • Ditt namn, personnummer, ärendenummer, adress och telefonnummer.

Begäran om prövning ska skickas till Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkringar, 101 56 Stockholm.

Skiljeförfarandet innebär att det aktuella beslutet prövas slutligt. Det kan därefter inte överklagas vidare.

Viktig information om kostnader

Ingen avgift tas ut för omprövning hos Omprövningsavdelningen AFA Försäkring.

För prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar – alltså överklagandesteget efter Omprövningsavdelningen – är reglerna olika beroende på när skadan är anmäld.

  • I "gamla" ärenden, där skadeanmälan sänts till AFA Försäkring före den 1 maj 2007, tas ingen avgift ut.
  • I "nya" ärenden, där skadeanmälan sänts till AFA Försäkring den 1 maj 2007 eller senare, är avgiften fyra procent av prisbasbeloppet (1 712 kronor år 2011)

Avgiften betalas till FORA, plusgirokonto 113 89 58-2. Vid betalning måste personnummer anges.

Om Skiljenämndens beslut helt eller delvis går på den klagandes linje, betalas avgiften tillbaka. Syftet med avgiften är att den ska bidra till att täcka kostnaderna för Skiljenämndens arbete.

Observera att det trots avgiften fortfarande är ekonomiskt förmånligare att begära skiljenämndsprövning än att ta sitt ärende till allmän domstol.

I Skiljenämnden får du vid förlust svara för sitt eget ombuds kostnader, om sådana kostnader finns. Däremot behöver du inte svara för AFA Försäkrings kostnader eller Skiljenämndens kostnader. Om AFA Försäkring förlorar svarar AFA Försäkring för den försäkrades ombudskostnader.

Om du väljer att pröva ärendet i allmän domstol, får du vid förlust däremot betala både dina egna rättegångskostnader och AFA Försäkrings rättegångskostnader. Om AFA Försäkring förlorar tvisten betalar AFA Försäkring såväl sina egna som dina rättegångskostnader.

Publicerad av: Robert Arbestål
Publicerad: 2011-08-16
Uppdaterad: 2011-08-21
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel