Avtalsområden och försäkringar

Sekos medlemmar består till övervägande del av anställda i direkt produktion, huvudsakligen av olika slag av tjänster. Medlemmarna är verksamma inom följande nio branscher: Civil, Energi, Försvar, Post, Tele, Trafik, Vård, Väg&Ban och Sjöfolk.

De andra förbunden kommer att ha egna sidor på denna flik framöver.

I Seko ska den vara medlem som arbetar inom eller på:

  • Civil: Anställda vid statliga anslags- och uppdragsmyndigheter. Dessutom andra allmänna inrättningar: till exempel Riksdagen och dess verk, Hovstaterna, Skansen, Bosön, Tumba Bruk inklusive Myntverket, Bergsskolan i Filipstad, Sätra Hälsobrunn, Kungliga Vetenskapsakademien, Nordiska Muséer, Kulturarvet, Julita gård, Sveriges tekniska museum, Musikaliska akademien, Akademien för de fria konsterna, Riksutställningar, SIPRI, Svenska Språknämnden, Skogs- och lantbruksakademien, Svenska Institutet, Stiftelsen WHO, Domänverket, dock inte skogsarbete.
  • Energi: Statsägda och privata kraftverk. Kommunala energibolag.
  • Försvar: Försvaret inklusive tillverkning, underhåll och service.
  • Post och Tele: Tele-, data- och posttjänster och därtill kompletterande verksamhet, underhåll och service.
  • Trafik: Järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamhet, underhåll och service. Luft- och sjöfartsväsende: servicetjänster för luft- och sjöfart.
  • Vård: Anstalter, häkten, frivård, statlig ungdomsvård, missbrukarvård, rättsmedicinalenhet.
  • Väg & Ban: Järnvägs- och vägbyggnation. Kanalföretag.
  • Sjöfolk: Sjötransporter.

Försäkringar och pensioner i SEKOs kollektivavtal

Avtalsförsäkringarnas betydelse har ökat. En rad försämringar i samhällets sociala skydd har gjort det extra viktigt att det kompletterande skyddet fungerar när man drabbas av sjukdom, arbetsskada, ålderdom, dödsfall eller arbetslöshet.

Inom förbundets verksamhetsområde har avtalsbilden, bland annat när det gäller pensioner, försäkringar och andra ersättningssystem, förändrats sedan början på 90-talet. Då hade majoriteten av medlemmarna det statliga pensions- och försäkringssystemet. Övriga medlemmar hade, i huvudsak, det så kallade AFA-paketet.

I dag ser avtalsbilden annorlunda ut. Vi har medlemmar – både tjänstemän och arbetare – som omfattas av statliga, kommunala och privata försäkrings- och pensionssystem.

SEKO har slutit avtal om försäkringar antingen direkt med arbetsgivarmotparten eller indirekt, genom LO.

Så här ser avtalsbilden ut, när det gäller försäkringar och pensioner inom förbundets verksamhetsområden.

Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna, ME – SEKO

Privatanställda vägarbetare med flera.

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) - SEKO

Anställda inom Vattenfall AB, Forum, E-on med flera.

Sjukdom

Sjuklön regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, i avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITP.

ITT – IT och Telekomföretagen inom Almega - SEKO

Anställda inom TeliaSonera-koncernen, Teracom, Relacom, Eltel, Empower och övriga telebolag.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, i avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITP Tele gäller inom Teliakoncernen och Teracom. Övriga bolag har ITP. Andra lösningar kan också finnas lokalt.

Almega Tjänsteförbunden - SEKO

Anställda inom Posten samt anställda inom Menzies, Bring City Mail, Swedavia med flera

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, i avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. PSA-avtalets bestämmelser om våld och misshandel av fysisk och psykisk art (§21,6:e st) ska dock fortfarande tillämpas.

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring

Pensionsavtal

ITP-P för Posten AB. Övriga bolag har ITP.

.

Almega Tjänsteförbunden - SEKO

Anställda vid Vasakronan AB, Akademiska hus, Vasallen AB, Specialfastigheter i Sverige AB med flera.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukdom i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension

Arbetsskada

TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal

Dödsfall

TGL tjänstegrupplivförsäkring

Pensionsavtal

ITP

Almega Tjänsteförbunden - SEKO

Spåravtalet, bl.a. anställda inom Veolia,, A-train, Tågab, SJ AB, Green Cargo AB, ISS Trafficare AB, Tågkompaniet AB, EuroMaint, Roslagståg, Stockholmståg, Arriva Tåg, DSB First, MTR Stockholm.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension

Arbetsskada

TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal

Dödsfall

TGL tjänstegrupplivförsäkring

Pensionsavtal

ITP pensionsavtal. (För tidigare statligt anställda kan PA-03 gälla.)

Almega Tjänsteförbunden - SEKO

Anställda inom Göta kanal, Crane AB, Dalslands kanal AB.

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Almega Tjänsteförbunden - SEKO

Anställda inom Lernia.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITPAnställda inom postföretag, bland annat Citymail.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITP.

Almega Tjänsteförbunden – SEKO

Anställda inom serviceentrepenadföretag.

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Almega Bemanningsföretagen – SEKO

Anställda inom bemanningsföretag.

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Stål och Metallarbetsgivare - SEKO (det s k "blå avtalet")

Anställda inom Karlskronavarvet, Swemaint

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Stål och Metallarbetsgivare - SEKO (det s k "gröna avtalet")

Anställda inom delar av försvarsindustrin.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna anställningsvillkor efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension.

Arbetslöshet

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsavtal med tilläggsavtal.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITP.

Arbetsgivarverket(AgV) - SEKO

Anställda inom förvarsmakten, statsförvaltningen, kriminalvården, Trafikverket, Svevia, Infranord, Sjöfartsverket, Luftfartsverket samt vissa högskolor och universitet.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor.

Arbetsskada

PSA, det statliga personskadeavtalet.

Arbetslöshet

Trygghetsavtalet TA-S, trygghetsförsäkring vid uppsägning med mera.

Dödsfall

TGL-S, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

PA 03

Frivilliga medlemmar inom AgV – SEKO

Anställda inom Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping, Stiftelsen Skansen och Nordiska museet m fl.

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor.

Arbetsskada

PSA, det statliga personskadeavtalet.

Arbetslöshet

Trygghetsavtalet TA-S, trygghetsförsäkring vid uppsägning med mera.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

PA 03 (dock ej Skansen - ITP).

Kommunala företagens samorganisation (KFS) - SEKO

Anställda inom kommunala energibolag, flygplatser, anläggning.

Sjukdom

AGS-KL, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA-KL, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Trygghetsavtalet TA-KFS, trygghetsförsäkring vid uppsägning med mera.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

PA-KFS.

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF - SEKO

Anställda inom sjöfartsbranschen.

Sjukdom

AGSA, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Almega Tjänsteföretagen – SEKO


Anställda inom skärgårdstrafik

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO

Almega Samhallförbundet – SEKO


Anställda inom Samhall

Sjukdom

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

Avtalspension SAF-LO.

Pacta – SEKO

Anställda inom vissa kommunala bolag

Sjukdom

Sjuklön, regleras i avtalet om allmänna villkor och efter 3 månaders sjukskrivning i pensionsavtalet, avsnittet om sjukpension.

Arbetsskada

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetslöshet

Omställningsförsäkring med omställningsstöd och AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

Dödsfall

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Pensionsavtal

ITP.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-20
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel