Försäkringsinformatör

Du som arbetar med försäkrings- och pensionsfrågor inom 6F och SAF-LO avtalen har en viktig roll att spela. Det är du som står för den breda kontakten med de anställda i försäkrings- och pensionsfrågor och som finns till hands när något händer. Du finns där för att informera om regelverk och ersättningsmöjligheter. Din uppgift är också att bevaka att ärenden kommer igång och handläggs.

Ni som inte tillhör SAF-LO avtalen får vända er till respektive förbund och kolla vad som gäller.

Därför erbjuds du inom SAF-LO avtalen vidareutbildning varje år. Den ger fördjupade kunskaper och information om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde – försäkringsinformatörens. Det är viktigt att delta i vidareutbildningen. Förändringstakten är snabb på försäkringsområdet.

Informatörsutbildningen genomförs av försäkringsansvariga vid avdelningarna i samarbete med förtroendevalda och representanter från Folksam och för informatörer under avtalspension SAF-LO i samarbete mellan Foksam och LO-distriktet.

Om denna webbplats

Försäkring är ett ämne som kan verka svårt, åtminstone i början, med många detaljer att hålla reda på i varje försäkring. På den här webbplatsen hittar du svaret på de flesta av medlemmarnas frågor kring vårt gemensamma försäkringsskydd genom lag och kollektivavtal. Här redovisas också några av de medlemsförsäkringar som kan finnas i ditt förbund.

Denna webbplats

Grundboken för försäkringsinformatörer (finns som bilaga här) är ditt utbildningsmaterial – men också ett uppslagsverk som du kan använda aktivt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör. Boken behandlar i huvudsak de avtalsvillkor som gäller på det så kallade "privata LO-SAF-området" och avtalsförsäkringar KFO. Vid varje kapitel och avsnitt på denna webbplats har även andra mer specifika avtal, som gäller för medlemmar i 6F-förbunden, kompletterats.

Den här webbplatsen är – utöver de inledande avsnitten om uppdraget som försäkringsinformatör och avtalstillhörigheter – uppdelad i sakområdena

 • Arbetsskada
 • Sjukdom
 • Arbetslöshet
 • Dödsfall
 • Ålderdom

Utöver dessa sakområdeskapitel finns några andra avsnitt, samlade i ”Övrigt”. Där finns bland annat ett avsnitt som beskriver hur man begär omprövning och/eller överklagar beslut. Här finner du också information om skadestånd och Folksams försäkring för fritidsskador.

Nyhet 2011: Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Den stora nyheten 2011 var att cirka 30 tidigare separata lagar inom socialförsäkring och allmän pension har upphört och istället flyttats in i en sammanhållen socialförsäkringsbalk.

Detta innehåller socialförsäkringsbalken

I huvudsak hela innehållet i de tidigare lagarna har flyttats över till SFB. Där finns nu både lagstiftning som berör försäkringssystem – som sjukförsäkringen – och lagstiftning som handlar om bidrag – som barnbidrag och bostadsbidrag. Dessutom har all lagstiftning som berör pensioner – både ålderspension och efterlevandepension – flyttats hit.

Hela listan på tidigare lagar vars innehåll numera ingår i socialförsäkringsbalken, SFB, finns i balken (SFB 1 kap 2§).

Så är balken uppbyggd

Socialförsäkringsbalken är omfattande och därför uppdelad i åtta avdelningar (A-H). Under varje avdelning finns underavdelningar som betecknas med romerska siffror, till exempel I, II, III, IV. Kapitlen är löpande numrerade genom hela balken. För närvarande finns 117 kapitel. Paragrafnumreringen börjar dock om för varje nytt kapitel.

Textmassan innehåller en del inbyggda ”hjälpmedel” för att man lättare och snabbare ska hitta det som man söker. Underavdelningarna är ett sådant hjälpmedel. Ett annat är de mellanrubriker som ligger utlagda mycket tätt och som sammanfattar i några ord vad en eller flera bestämmelser handlar om. Dessutom är strukturen enhetlig, så att samma slags information finns på samma ställe i alla avdelningar.

SFBs åtta avdelningar, varav sex är de egentliga försäkringsdelarna, är följande:

 • Avdelning A Övergripande bestämmelser
 • Avdelning B Familjeförmåner
 • Avdelning C Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada
 • Avdelning D Särskilda förmåner vid funktionshinder
 • Avdelning E Förmåner vid ålderdom
 • Avdelning F Förmåner till efterlevande
 • Avdelning G Bostadsstöd
 • Avdelning H Vissa gemensamma bestämmelser

Avdelning A är inledningen där man bland annat slår fast vilka förmåner som är arbetsbaserade (till exempel sjukpenning) och vilka som är bosättningsbaserade (till exempel barnbidrag). Denna första avdelning i SFB motsvarar det som tidigare fanns i Socialförsäkringslagen.

Avdelningarna B, C, D, E, F och G handlar om själva förmånerna. De är i princip sorterade utifrån ett ”brukarperspektiv”, alltså efter den försäkrades livscykel. Därför börjar detta förmånsblock med det som fått namnet Familjeförmåner (Avdelning B). Olika slags bostadsstöd som berör flera livssituationer (barnfamiljer, sjuk- och aktivitetsersättning samt ålderspension) ligger sist i Avdelning G.

Avdelning H, som avslutar balken, innehåller gemensamma bestämmelser av mer administrativt slag. Här finns bland annat reglerna för hur man överklagar beslut som fattats av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Här finns lagen och förarbetena

 • Den officiella versionen av socialförsäkringsbalken finns i Svensk författningssamling.
 • En ”översättningslista” mellan paragraferna i SFB och de tidigare gällande lagarna finns i Bilaga 1 till propositionen om socialförsäkringsbalken, Prop 2008/09:200.
 • Hela propositionen, i tre delar, finns för nedladdning på regeringskansliets webbplats, www.sweden.gov.se/sb/d/10884/a/127983 .

Nya och tidigare regler

Vissa regelförändringar i lag och kollektivavtal innebär kort och gott att de gamla reglerna upphör och de nya börjar användas från ett visst datum. Men i en del fall lever de gamla reglerna kvar parallellt med de nya och tillämpas för ”gamla” ärenden. Så exempelvis inom arbetsskadeförsäkringen, där det är skade-/visandedag som avgör vilken uppsättning villkor i TFA-försäkringen som ska tillämpas.

Du behöver visserligen inte plugga in de tidigare reglerna – men behöver ha tillgång till en sammanfattning av dem när du stöter på ”gamla” skade- och försäkringsfall. Dessa tidigare regler hittar du på försäkringsinformatörernas egen hemsida ff-torget . Där registrerar du dig först och väljer lösenord.

I den lösenordsskyddade försäkringsinformatörsdelen finns betydligt mer och "djupare" material. Där hittar du en mängd olika verktyg som underlättar ditt uppdrag som försäkringsinformatör. Bland annat finns där många av LOs försäkringsmaterial, till exempel Grundboken, OH-bilderna från boken, checklistor för Medlemskvarten – och mycket mer. På sidan kan du också ställa arbetsskadefrågor till Lennart Stéen på LO-TCO Rättsskydd eller diskutera med andra försäkringsinformatörer i Forum.

Övriga utbildningsmaterial

När du går grundutbildningen får du, förutom Grundboken, också materialet ”Ditt uppdrag”. Där beskrivs ditt uppdrag, din utbildning och hur du bör lägga upp ditt arbete med försäkringsfrågorna.

LO-distribution

Tips på skriftligt informations- och fördjupningsmaterial hittar du också i utbildningsmaterialet ”Ditt uppdrag”.

De flesta material kan du beställa från LO-distribution, tel: 026-24 90 26, fax: 026-24 90 10, e-post: lo@strombergdistribution.se . Om inget annat anges i ”Materialnytt” är själva materialen gratis, men LO-distribution skickar en faktura på frakt- och expeditionsavgiften.

Ännu mer information – på flera olika språk

Tips till dig som är försäkringsinformatör

Många medlemmar har ett annat språk än svenska som modersmål. Om medlemmen varit kort tid i Sverige kan det vara svårt att förstå alla detaljer i det som du beskriver. Tipsa medlemmen om dessa möjligheter att komplettera din information med information på det egna modersmålet!

Försäkringskassan

På startsidan på Försäkringskassans webbplats, http://www.forsakringskassan.se/ , finns en länk till avdelningen "Boka samtal på ditt språk". Det går också att ringa till Kundcenter på telefon 0771- 524 524 och få hjälp direkt, men bara på svenska eller engelska. Man kan naturligtvis också boka ett samtal på de andra språken per telefon till Kundcenter.

De bokningsbara språken som Försäkringskassan kan ge service med hjälp av tolk på är arabiska, finska, franska, meänkieli, polska, samiska, somaliska, spanska, thailändska och turkiska.

På bokningssidan väljer man själv tidpunkt för samtalet, vardagar mellan kl 8 och 16. Försäkringskassan ringer upp på den tid man själv valt.

Observera att det också finns skriftlig information "Om socialförsäkringen" under bokningslänkarna på sidan, på respektive språk. På informationssidorna kan man bland annat ladda hem Försäkringskassans blanketter på fler av språken och det finns också pdf-filer med mer detaljerad information om de olika förmånsslagen.

Pensionsmyndigheten

Telefonnumret till Kundservice är 0771-776 776 och på webbplatsen finns e-postformulär som man kan använda för att mejla sin fråga till Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se).

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-20
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel