Övrigt

Fram till den 1 januari 2011 fanns reglerna om bosättnings- respektive arbetsbaserade förmåner i socialförsäkringslagen. Den har upphört och dessa regler finns numera i den nya socialförsäkringsbalken, avdelning A.

Alldeles i början av socialförsäkringsbalken, i avdelning A, finns reglerna för vem som är försäkrad och som har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner. Enligt dessa regler delas socialförsäkringen huvudsakligen in i två delar. I den ena delen är man försäkrad genom bosättning i Sverige och i den andra genom förvärvsarbete i Sverige.

Här beskrivs huvudreglerna. Specialregler finns för till exempel utlandsstuderande, sjömän, utsända, asylsökande och biståndsarbetare. Försäkringskassan har exakta uppgifter om vad som gäller för vem.

Observera att arbetslöshetsförsäkringen inte finns med i socialförsäkringsbalken, delvis eftersom den inte är en obligatorisk försäkring. För den gäller särskilda regler enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor.

FÖRSÄKRAD GENOM BOSÄTTNING

Om du är bosatt i Sverige (har din egentliga hemvist”, alltså ”dygnsvilan”, här) omfattas du av de bosättningsbaserade förmånerna.

Den som kommer till Sverige och avser att stanna här mer än ett år anses bosatt i Sverige direkt vid ankomsten. Undantag: Den som söker asyl eller uppehållstillstånd av andra skäl har inte rätt till bosättningsförmåner förrän permanent uppehållstillstånd beviljats.

Om en person, som är bosatt i Sverige, lämnar landet anses hon/han fortfarande vara bosatt här om utlandsvistelsen inte varar längre än ett år. Bosättningsbaserad försäkring upphör när en person inte längre är bosatt i Sverige.

Bosättningsbaserade förmåner

Bosättningsbaserade förmåner gäller garantibelopp, grundnivåer och bidrag. För att ha rätt till dessa förmåner behöver du inte ha arbetsinkomst. Men även personer som har arbetsinkomst kan ha rätt till bosättningsbaserade förmåner (typexempel: barnbidrag).

Vid sjukdom eller skador

 • sjukvård, rehabilitering och särskilt bidrag
 • subvention av tandvård för vuxna
 • sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Vid funktionsnedsättning

 • assistansersättning
 • handikappersättning
 • vårdbidrag
 • bilstöd

För barnfamiljer

 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • barnbidrag
 • förlängt barnbidrag
 • bidrag vid adoption
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag

För pensionärer

 • garantipension
 • pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
 • bostadstillägg till pensionärer, BTP och SBTP
 • äldreförsörjningsstöd

För efterlevande

 • garantipension i form av änkepension eller omställningspension
 • efterlevandestöd till barn

FÖRSÄKRAD GENOM ARBETE

Du om förvärvsarbetar i en verksamhet i Sverige har rätt till de arbetsbaserade förmånerna oberoende av om du är bosatt i Sverige eller inte.

Om du behöver arbetstillstånd eller uppehållstillstånd i Sverige har du inte rätt till arbetsbaserade förmåner förrän sådant tillstånd beviljats.

För anställda gäller rätten till arbetsbaserade förmåner från och med den första anställningsdagen. För egenföretagare och uppdragstagare gäller denna rätt från och med den dag då arbetet påbörjats.

Självklart måste du också uppfylla kraven som gäller för den speciella förmånen som du ansöker om. Exempelvis krävs för rätt till sjukpenning, förutom att ha förvärvsarbetat, att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Arbetsbaserade förmåner

Vid sjukdom eller skador

 • sjukpenning på grundnivån eller fortsättningsnivån (nya benämningar i socialförsäkringsbalken – fortsättningsnivån är det som tidigare hette förlängd sjukpenning)
 • · rehabiliteringsersättning i form av rehabiliteringspenning och särskilt bidrag samt bidrag till arbetshjälpmedel
 • arbetsskadeersättning
 • inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning

Vid graviditet

 • graviditetspenning (ny benämning i socialförsäkringsbalken; det är samma förmån som tidigare hette havandeskapspenning)

För barnfamiljer

 • föräldrapenning på grundnivå eller sjukpenningnivå
 • tillfällig föräldrapenning

Vid vård av nära anhörig

 • närståendepenning

För pensionärer

 • inkomstpension
 • premiepension
 • tilläggspension (sammanräkningen av tidigare ATP och folkpension)

För efterlevande

 • barnpension
 • omställningspension
 • änkepension
 • efterlevandeförmåner vid dödsfall på grund av arbetsskada
 • efterlevandeskydd i form av premiepension

EFTERSKYDD

Försäkringskassan kan ge närmare besked

Särskilt vid arbete utomlands är det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan för att få detaljerad information om vad som gäller i just din situation.

Arbetsbaserad försäkring upphör i regel tre månader efter det att arbete i Sverige upphört. Efterskydd för inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning gäller dock i tolv månader.

Efterskydd gäller också för den som uppbär en arbetsbaserad förmån när arbetet upphör. Då fortsätter försäkringen gälla så länge förmånen betalas ut. Exempel: sjukpenning betalas enligt reglerna i lagen om allmän försäkring även om arbetet har upphört. Försäkringen fortsätter också att gälla under tid då någon genomgår viss utbildning eller är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande.

OBS! I detta kapitel har vi tittat på försäkringsskyddet från ett "inuti Sverige"-perspektiv. Tidgränserna för till exempel efterskyddet kan bli betydligt kortare om du åker utomlands för att arbeta där.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-06
Uppdaterad: 2014-05-15
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel