SEKOs pensionsavtal

Ålderspensionen i kollektivavtalet kan vara utformad på olika sätt. Hur pensionsavtalet är utformat styr hur stor pensionen blir när den utbetalas. Det finns två grundmodeller för hur tjänstepensionen beräknas

Avgiftsbestämd pension

En avgiftsbestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension.

Pensionens storlek beror bland annat på

 • avgiftens storlek
 • under hur lång tid som den har betalats in,
 • avkastningen på pensionspengarna
 • förvaltningskostnadernas påverkan på avkastningen

Det innebär att nivån på din slutliga pension kommer att variera beroende på hur pensionsavgiften förvaltats. Vanligtvis kan du själv välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar och om det ska ske i fonder eller i en traditionell pensionsförsäkring.

Exempel på avgiftsbestämd pension är inkomstpensionen och premiepensionen i det allmänna pensionssystemet, den individuella ålderspensionen i PA 03, avtalspension SAF-LO, den kompletterande ålderspensionen i ITP, Kåpan i PA-91.

Förmånsbestämd pension

I en förmånsbestämd tjänstepension har man i förhand, ofta i ett kollektivavtal, bestämt hur stor procent, av den genomsnittliga lönen under ett visst antal år, pensionen ska vara. En fördel med ett förmånsbaserat system är att det är lätt att "översätta" pensionsutfästelsen i pensionskronor per månad för sin egen del. Du kan alltså i förväg räkna ut hur mycket du får i pension.

För arbetsgivaren är kostnaderna för ett förmånsbestämt system däremot svåra att förutsäga. Faktorerna som påverkar kostnaden för pensionssystemet är flera t ex Hur blir reallöneutvecklingen? Hur ser åldersstrukturen ut i företaget? Hur lång tid kommer pensionen att betalas ut i genomsnitt?

Exempel på förmånsbestämd pension är ATP-systemet, garantipensionen i det allmänna pensionssystemet, ålderspensionen i PA-91 och ITP.

I de flesta tjänstepensionssystemen finns en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension.

SEKOS PENSIONSAVTAL - VEM HAR VAD ?

Följande pensionsavtal förekommer inom SEKOs verksamhetsområden.

PA-03

Pensionsavtal för statligt anställda. Gäller från 1 januari 2003.

Delpensionsavtal

Pensionsavtal för statligt anställda

ITP

Industrins och handelns tilläggspension

ITP-P

Tilläggspension för anställda i Posten AB med vissa dotterbolag.

ITP-S

Tilläggspension för anställda inom viss tidigare statlig verksamhet.

ITP-Tele

Tilläggspension för anställda inom bl a Eniro Sverige Försäljnings AB, Telia-Sonera AB, Flextronics Network Services Sweden AB, Multi Partner Åre AB, Respons AB, Swedia Networks AB, Telenor AB, Teracom AB.

PA-KFS

Tilläggspension för anställda vid kommunala elbolag där bolagen anslutit sig till pensionsavtalet

Avtalspension SAF-LO

Pensionsavtal för en del av de privatanställda LO-medlemmarna

Observera att andra pensionslösningar kan förekomma vid vissa företag - kontrollera med arbetsgivare !

VEM ADMINISTRERAR PENSIONSAVTALEN ?

SPV, administrerar PA-03, PA-91, ITP-S, ITP-P och ITP-Tele

Tel 060-18 74 00

851 90 Sundsvall

Alecta administrerar ITP
Tel 08-441 60 00

103 73 Stockholm

Collectum administrerar ITPK

Tel 08-441 60 00

103 73 Stockholm

Bliwa administrerar vissa företag som omfattas av ITPK-S och ITPK-Tele.

Tel 08-696 22 70

Box 5125

102 43 Stockholm

KPA, administrerar PFA-SL och PA-KFS

Tel 08-665 04 00

114 92 Stockholm

Fora AB administrerar Avtalspension SAF-LO

Tel 08-787 40 10

101 56 Stockholm

Avtalspension SAF-LO är i sin helhet individuell. Respektive vald pensionsförvaltare förvaltar pensionen. Pension enligt övergångsbestämmelser (alltså det gamla STP-avtalet) förvaltas av AMF Pension.

Beträffande individuella delar i övriga pensionsavtal, administreras dessa av respektive vald pensionsförvaltare.

ÖVERSIKT ÖVER SEKOS OLIKA PENSIONSAVTAL

PA-03

PA-03 ersatte 2003 den tidigare statliga pensionsplanen PA-91. Avtalet gäller för dem som är födda 1943 eller senare. För dem som är födda 1942 eller tidigare fortsätter det tidigare pensionsavtalet att gälla.

Omfattar

Anställda vid statliga myndigheter och affärsverk och gäller för dem som är födda 1943 och senare.

Exempel på myndigheter och affärsverk som omfattas av PA-03;

Kriminalvårdsverket, vissa universitet och högskolor, vissa stiftelser, Luftfartsverket, Trafikverket, Sjöfartsverket, Statens Institutionsstyrelse, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Skatteverket, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Försvarsmakten, Sameskolan, regeringskansliet, polisen med flera.

Krav / begränsningar

Du ska;

 • vara fyllda 18 år
 • ha en anställning på minst 20 procent av heltidstjänstgöring för att tjäna in förmånsbestämd pension.

Vilka förmåner innehåller pensionsplanen?

 • Ålderspension (individuell pension och förmånsbestämd pension)
 • Kompletterande ålderspension
 • Sjukpension
 • Efterlevandepension

Intjänandestart

Individuell ålderspension tjänas in från 23 års ålder och är 2,5 procent av utbetald lön. För kompletterande- och förmånsbestämd ålderspension gäller 28 år.

Efterlevande- och sjukpensionsförmåner gäller från det att du har fyllt 18 år.

Pensionsgrundande tid

Avgiften till individuell ålderspension och Kåpan betalas in vid:

 • sjukdom
 • föräldraledighet (max 18 mån/barn)
 • delpension
 • aktivitetsersättning, tillfällig sjukersättning/sjukersättning
 • förtida uttag av individuell ålderspension
 • pensionsersättning från Trygghetsavtalet.

För att få full förmånsbestämd pension krävs 30 år med minst 20 procent av heltidstjänstgöring.

Pensionsgrundande inkomst

Avgiften till både individuell ålderspension och Kåpan grundas på utbetald lön.

För förmånsbestämd pension gäller den fasta lönen, andra kontanta avlöningsförmåner (inte övertids- eller kostnadsersättningar) samt naturaförmåner i form av kost och logi.

Så beräknas pensionsunderlaget

Pensionsunderlaget för förmånsbestämd ålderspension är ett genomsnitt av lönen de fem sista åren före pensioneringen.

Pensionens storlek

Nivån på pensionen beror på hur länge och hur stor avgift som har betalts in till individuell ålderspension samt till Kåpan och vilken förräntning/avkastning pengarna givit över tiden.

Pensionsunderlag inkomstbasbelopp

Pensionsnivå i %

7,5-20

60

20-30

30

Anställda som är födda 1943-1972 får genom övergångsbestämmelser även förmånsbestämd ålderspension.

Exempel på förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser på den del av pensionsunderlaget som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det finns motsvarande övergångsbestämmelser för pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

Födelseår

Pensionsnivå i % av pensionsunderlaget

1943

9,5

1950

7,9

1955

6,6

1960

5,1

1965

3,2

1970

1,3

1972

0,5

Pensionsålder

65 år. Den som omfattas av särskilda övergångsregler har rätt att gå i ålderspension före ordinarie pensionsålder.

Vad händer vid förtida och uppskjutet uttag?

Från tidigast 61 år går det att ta ut ålderspension så kallat förtida uttag. Pensionen kan tas ut under en temporär period fram till 65 år eller som livsvarig. Om du slutar din anställning i pensioneringssyfte, så slutbetalas de avgiftsbestämda delarna. Den förmånsbestämda pensionen reduceras vid förtida uttag.

Du kan även vänta med att ta ut din pension till efter 65 år, så kallat uppskjutet uttag. Ålderspensionen ökar då för varje månad som du jobbar efter 65 års ålder fram tills det att du väljer att ta ut pensionen.

Kompletterande ålderspension

En individuell avgift på 2,0 procent tillgodoräknas arbetstagaren. Avgiften betalas in till och förvaltas av Kåpan pensioner försäkringsförening. Inbetalningen sker från 28 års ålder.

Individuell ålderspension
Ytterligare en individuell pensionsavgift på 2,5 procent av pensionsunderlaget tillgodoräknas månadsvis under anställningstiden. Inbetalningen påbörjas från 23 års ålder. Normalt får du välja förvaltare själv för dessa pensionspremier.

Sjukpension

Se kapitlet Sjukdom.

Efterlevandepension

Se kapitlet Dödsfall.

Värdesäkring

De avgiftsbestämda delarna värdesäkras enligt respektive försäkringsgivares försäkringstekniska riktlinjer.

Förmånsbestämda delar värdesäkras varje år med hjälp av prisbasbeloppet (som kompensation för prisökningarna).

Efterskydd

Om anställningen upphör gäller ett så kallat efterskydd under tre månader. Det innebär att avtalet gäller vid sjukdom eller dödsfall.

DELPENSIONSAVTALET

Samtidigt som PA 03 ersatte det gamla pensionsavtalet inom staten trädde även ett delpensionsavtal i kraft. I avtalet ges en möjlighet att minska sin arbetstid med en viss ersättning. Arbetstiden kan minskas med upp till hälften av ett heltidsarbete.

För att kunna ansöka om delpension måste vissa villkor uppfyllas

 • minst 120 månader med kollektivavtalad pensionsrätt
 • fyllda 61 år

Delpensionen upphör vid 65 års ålder.

Delpensionsersättningen motsvarar cirka 60 procent av inkomstbortfallet på grund av arbetstidsminskningen, d.v.s. man behåller cirka 80 procent av den tidigare lönen.

ITP

OBSERVERA - I DET FÖLJANDE BESKRIVS AVTALSVILLKOR FÖR ARBETSTAGARE FÖDDA FÖRE 1979 (ITP 2).

FÖR YNGRE (FÖDDA 1979 OCH SENARE) GÄLLER DET NYA SÅ KALLADE ITP 1 - SE VIDSTÅENDE BILAGA "ITP1"

I och med att ett antal verksamheter inom staten har bolagiserats, omfattas flertalet av Seko:s medlemmar av pensionsavtal med ITP-lösningar. Grundstommen i de avtalen är ITP-planen, som träffats mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det som skiljer avtalen åt är villkoren för att omfattas av pensionsavtalet samt ersättningsnivån vid sjukpension från avtalet.

Det innebär att det finns flera olika ITP-avtal inom Seko. Dessa är: ITP, ITP-P, ITP-S samt ITP-Tele.

Omfattar

ITP

anställda inom vissa telebolag, vissa postföretag, försvarsindustrin, spårtrafikbranschen. Exempelvis Citymail, Rail Combi, Birka Energi, Sydkraft, Swemaint AB, SJ AB, Green Cargo AB, Tågkompaniet, Vattenfall med vissa dotterbolag.

ITP-P

anställda inom Posten AB med vissa dotterbolag

ITP-S

anställda inom viss tidigare statlig verksamhet

ITP-Tele

anställda inom vissa telebolag till exempel TeliaSonera, Flextronics, Respons, Eltel, Telenor, Teracom

Krav / begränsningar

Du:

 • ska ha fyllt 18 år
 • ska arbeta i genomsnitt minst 8 timmar per vecka
 • ha en anställning som varar mer än 3 månader.

I ITP-P och ITP-Tele gäller att du ska ha en anställning som omfattar minst 20 procent av en heltidstjänst.

Nyanställda som har mindre än tre år kvar till pension och som inte tidigare har intjänat pension enligt planen eller annan likvärdig pensionsplan, omfattas inte av ITP-planen.

Vid tidsbegränsad anställning omfattas du av pensionsplanen först efter 3 månaders anställning. Då gäller planen retroaktivt från den första anställningsmånaden.

Vilka förmåner innehåller pensionsplanen?

 • Ålderspension
 • Kompletterande ålderspension
 • Sjukpension
 • Familjepension

Intjänandestart

Sjuk- och familjepensionen omfattas man av från 18 år. Ålderspension samt ITPK tjänas in från 28 år.

Pensionsgrundande tid

För att få hel pension måste du ha arbetat i 30 år efter det att du fyllt 28 år. Om du har kortare tid än 30 år så reduceras pensionen. I regel räknas även anställningar med annan tjänstepensionsrätt med i den pensionsgrundande tiden.

Vissa ledigheter räknas in i den pensionsgrundande tiden såsom:

 • sjukdom, olycksfall eller arbetsskada
 • när havandeskaps- eller föräldrapenning utbetalas
 • militär repetitionsövning
 • ledighet utan lön i upp till 8 månader.

Pensionsgrundande inkomst

 • Fast aktuell lön.
 • Provision, tantiem med mera (genomsnitt av de tre senaste åren)
 • Ersättning för regelmässigt skiftarbete, jour eller beredskapstjänst.
 • Naturaförmåner i form av kost eller bostad.
 • Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan

Så beräknas pensionsunderlaget

Pensionsmedförande lön är din aktuella månadslön multiplicerad med 12,2. Övriga pensionsgrundande tillägg genomsnittsberäknas för de tre år som föregår pensionsåret.

Lönehöjningar till anställda som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern blir inte alltid pensionsmedförande i sin helhet.

Pensionens storlek

Pensionsunderlaget är:

 • 10 procent på pensionsunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
 • 65 procent på pensionsunderlag mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp.
 • 32,5 procent på pensionsunderlag mellan 20-30 inkomstbasbelopp.

Pensionsålder

65 år. Om du omfattas av särskilda övergångsregler, som finns i ITP-P, ITP vid Vattenfall, ITP-S och ITP-Tele, har du rätt att gå i pension före ordinarie pensionsålder. Ersättningsnivån vid hel pension är 65 procent av pensionsmedförande lön upp till 20 inkomstbasbelopp.

Vad händer vid förtida och uppskjutet uttag?

ITP ålderspension kan du ta ut tidigast från 55 års ålder. Vid förtida uttag blir ålderspensionen lägre både före och efter 65 års ålder, eftersom premieinbetalningen avbryts och utbetalningstiden blir längre. Om du väntar med att pensionera dig till efter 62 års ålder eller senare får du tillgodoräkna dig tjänstetiden fram till 65 år (så kallad slutbetalning). Det innebär att pensionen då reduceras enbart på grund av den längre utbetalningstiden.

Vid uppskjutet uttag ökar pensionen för varje ytterligare månad som du arbetar efter det att du fyllt 65 år. Det går att skjuta upp uttaget till 70 års ålder under förutsättning att du har din anställning kvar.

Kompletterande ålderspension – ITPK

Avgiften till ITPK är 2 procent av den pensionsmedförande lönen från det att du har fyllt 28 år. Du får själv välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna och om de ska förvaltas i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Utöver försäkringsgivare kan du välja ITPK med eller utan återbetalningsskydd och/eller Familjeskydd. Om du väljer till återbetalningsskydd eller familjeskydd, kommer premien för dessa att dras från ITPK-avgiften.

Den kompletterande ålderspensionen betalas i normalfallet ut under en femårsperiod. Storleken på ITPK beror på hur mycket pengar som avsatts, under hur lång tid de avsatts och hur de har förvaltats.

Läs mer om återbetalningsskydd och familjeskydd i kapitlet om Dödsfall.

Sjukpension

Se kapitlet Sjukdom.

Familjepension

Se kapitlet Dödsfall.

Fribrev

Om du slutar din anställning före ordinarie pensionsålder har du rätt till fribrev på intjänad pensionsrätt för ålderspension och eventuell familjepension. Fribrevet innebär att man räknar fram ett värde som motsvarar de förmåner som tjänats in.

Efterskydd

Om anställningen upphör gäller ett så kallat efterskydd under tre månader. Det innebär att avtalet gäller vid sjukdom eller dödsfall.

 • Fast kontant lön, fasta kontanta lönetillägg
 • Semestertillägg, tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskapstillägg, ersättning för mertid, fyllnadslön samt resultatlön/bonuslön grundat på lokalt kollektivavtal samt driftformersättning

PA-KFS

Pensionsavtalet PA-KFS trädde i kraft den 1 januari 1994 och ersatte PA-KL.

Omfattar

Anställda inom kommunala elbolag och SL Infrateknik AB.

Krav / begränsningar

Du:

 • ska ha fyllt 18 år
 • ska vara anställd tillsvidare eller för viss tid i minst 6 månaderf
 • får inte omfattas av andra tjänstepensionsbestämmelser.

Vid visstidsanställning på kortare tid än 6 månader omfattas du inte av PA-KFS utan då utbetalas en ”pensionsplansersättning” istället. Ersättningen motsvarar 0,5 procent på överenskommen lön mellan 18-28 år. Efter fyllda 28 år motsvarar den 4 procent.

Vilka förmåner innehåller pensionsplanen?

 • Ålderspension
 • Kompletterande ålderspension
 • Efterlevandepension

Intjänandestart

Från månaden efter det att du har fyllt 28 år tjänar du in ålderspension samt kompletterande ålderspension. Efterlevandepensionsförmånerna gäller dock redan från 18 års ålder.

Pensionsgrundande tid

För att få hel pension fodras 360 månaders (30 år) pensionsgrundande tid efter det att du har fyllt 28 år. Om tiden är kortare än 360 månader minskas pensionen med 1/360 för varje månad som fattas. Även tid intjänad i annan likvärdig pensionsplan får räknas med.

Vissa ledigheter räknas in i den pensionsgrundande tiden såsom:

 • sjukdom, olycksfall eller arbetsskada
 • när havandeskaps- eller föräldrapenning utbetalas
 • militär repetitionsövning
 • annan tjänstledighet uppgående till högst 6 månader

Pensionsgrundande inkomst

 • Fast kontant lön, fasta kontanta lönetillägg
 • Semestertillägg, tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskapstillägg, ersättning för mertid, fyllnadslön samt resultatlön/bonuslön grundat på lokalt kollektivavtal samt driftformersättning.

Så beräknas pensionsunderlaget

Pensionen beräknas med årsmedelpoäng:

För de sju år som närmast föregår året före beräkningstidpunkten - dvs avgångsåret - beräknas en medelårspoäng. Årspoäng utgör kvoten mellan pensionsgrundande lön och inkomstbasbelopp. De fem högsta årspoängen läggs ihop och delas med 5.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Medeltalet av de fem bästa av dessa 7 årspoäng

Pensionens storlek

Pensionsunderlaget är:

 • 10 procent på pensionsunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • 65 procent på pensionsunderlag mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp
 • 32,5 procent på pensionsunderlag mellan 20-30 inkomstbasbelopp.

Procentsatsen multipliceras med tjänstetidsfaktorn och vid varje tid gällande inkomstbasbelopp.

Pensionsålder

65 år.

Vad händer vid förtida och uppskjutet uttag?

Från 61 år kan du göra så kallat förtida uttag. Ålderspensionen blir då lägre både före och efter 65 år, eftersom utbetalningstiden blir längre. Vid uppskjutet uttag blir pensionen något högre eftersom den (teoretiskt, enligt statistiska livslängdsberäkningar) kommer att betalas ut under en något kortare tid. Uppskjutet uttag går att göra tills du fyller 70 år.

Kompletterande ålderspension

Arbetstagaren tillgodoräknas en pensionsavgift på 1,5 procent av aktuell årsmedelpoäng multiplicerat med gällande inkomstbasbelopp.

Sjukpension

Se kapitlet Sjukdom.

Efterlevandepension

Se kapitlet Dödsfall.

Värdesäkring

Pensionsförmånerna, förutom kompletterande ålderspension, värdesäkras med hjälp av prisbasbeloppet. Värdesäkringen av kompletterande ålderspension sker på försäkringstekniska grunder.

Efterskydd

Om anställningen upphör gäller ett så kallat efterskydd under 90 kalenderdagar förutsatt att anställningen dessförinnan varat i 120 dagar. Det innebär att avtalet gäller för sjukdomsfall eller dödsfall som inträffar inom efterskyddstiden.

AVTALSPENSION SAF-LO

Avtalspension SAF-LO trädde i kraft 1996. Den ersatte då STP, Särskild tilläggspension. STP-planen är numera helt avvecklad.

Omfattar

Privatanställda vägarbetare och anställda inom sjöfartsbranschen, hos städentreprenadföretag och i bemanningsföretag samt anställda inom Göta kanal, Tumba Bruk AB, Svenska Pass AB, Dalslands kanal AB, Karlskronavarvet.

Krav / begränsningar

Inga (utom intjänandestarten). Alla inkomster från första kronan är pensionsgrundande. Inget krav på lägsta arbetstid eller dylikt.

Vilka förmåner innehåller pensionsplanen?

Ålderspension.

Intjänandestart

25 år.

Pensionsgrundande tid

Anställning från och med den månad då du fyller 25 år.

Pensionsgrundande inkomst

All inkomst hos arbetsgivare som tecknat AFA-försäkringar. Med inkomst menas även skattepliktiga förmåner i form av helt fri kost eller bostad. Även lönedelar över 7,5 prisbasbelopp är pensionsgrundande.

Så beräknas pensionsunderlaget

De tidigare 3,5 procenten i pensionspremie har höjts successivt till 4,5 procent 2012.

Pensionens storlek

Pensionsnivån bestäms av premiens storlek, hur många år den betalas in samt hur pengarna förvaltas. För dem som omfattades av STP-planen vid övergången till Avtalspension SAF-LO blir pensionens storlek beräknat på pensionsbelopp per den 31 december 1995 samt de framtida premierna och avkastning.

Pensionsålder

65 år.

Vad händer vid förtida och uppskjutet uttag?

Ålderspensionen kan tidigast tas ut från och med 55 års ålder (efter överenskommelse med den valda pensionsförvaltaren).

Avtalet medger uppskjutet uttag fram till månaden före 70 års ålder.

Kompletterande ålderspension

Finns inte i avtalet.

Premiebefrielseförsäkring

Vid sjukdom som varar längre än en sjuklöneperiod betalas premien av premiebefrielseförsäkringen i AFA Försäkring. Premiebefrielse förutsätter att du var arbetsför till 25 procent vid anställningens början.

Värdesäkring

Premien vid sjukdom, inklusive tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning beräknas på den inkomst som du hade vid insjuknandet. Det innebär att inkomsten inte räknas upp med löneutvecklingen.

Därför har en värdesäkringsbestämmelse införts i Avtalspension SAF-LO. Den innebär att den pensionsmedförande lönen ska räknas upp den 1 januari varje år med inkomstbasbeloppet.

Efterskydd

Pensionspremien betalas också för den som förlorat sin anställning och därefter blir sjuk eller får tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning inom 90 dagar.

Sjukpension

Det finns ingen sjukpension i Avtalspension SAF-LO. Vid beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller i stället reglerna för månadsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS/AGS-KL. Se kapitlet Sjukdom.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2014-05-14
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel