Avtal

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, är en avtalsförsäkring som ger kompletterande ersättning till efterlevande vid dödsfall i yrkesverksam ålder. Ersättningen betalas i form av engångsbelopp. Försäkringsbeloppen är skattefria. En viktig princip är att din familj får en högre ersättning om du avlider som ung och/eller efterlämnar minderåriga barn.

Inom SEKO finns följande olika TGL-avtal:

Avtal

Gäller för

Administreras av

TGL

Anställda i bolag inom branscherna Tele, Energi, Spårtrafik, Affärsverksbolag.

Alecta, Folksam, KAF, Länsförsäkringar AB, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP Liv

TGL-AFA

Privatanställda vägarbetare, anställda inom sjöfartsbranschen, städentreprenadföretag, bemanningsföretag, Göta Kanal, Tumba Bruk AB, Svenska Pass AB, Dalslands kanal AB, Karlskronavarvet.

AFA Försäkring

TGL-S

Anställda inom statliga myndigheter eller affärsverk.

SPV

TGL-P

Anställda inom Posten AB.

SPV

TGL-KL

Anställda inom kommuner och landsting, Connex, Tågia, m fl samt anställda inom kommunala energibolag tillhörande KFS.

KFA

Tjänstegrupplivförsäkring förkortas i de allra flesta fall endast till TGL men för att det ska gå att skilja dem åt i vår sammanställning har vi lagt till avtalsområdet.

Försäkringen gäller normalt från och med den dag då du – som arbetsför – börjar arbeta hos en arbetsgivare som tecknat AFA-försäkring eller som genom kollektivavtal har förbundit sig att teckna AFA-försäkring.

Avtalen är i huvudsak likalydande, men vissa skillnader förekommer. Läs mer om ditt avtal i vidstående bilagor.

TGL-skydd under anställning

Du är skyddad av TGL-försäkringen under den tid då du är anställd för att utföra arbete minst åtta timmar per vecka, så kallad försäkringsgrundande anställningstid. För de som arbetar mindre än 8 timmar gäller särskilda villkor - se ditt TGL avtal (bilaga).

Huvudregeln är att du alltid kan vara frånvarande från arbetet under högst sex månader i följd – under förutsättning att anställningen består, oavsett anledningen till frånvaron. Från huvudregeln finns två undantag som innebär att den försäkringsgrundande tiden och därmed försäkringsskyddet fortsätter att gälla efter det att sex månader passerats, nämligen ledighet med bibehållna anställningsförmåner och hel ledighet för vård av barn.

Försäkringsskyddet gäller normalt till 65 års ålder. Läs mer nedan om vad som gäller om du fortsätter arbeta efter fyllda 65 år.

TGL-skydd vid sjukdom

Du kan ha TGL-skydd fram till 65-årsdagen även om din anställning upphört och du till exempel har sjukersättning (”förtidspension”).

Den tid som du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med försäkringsgrundande anställningstid om du blivit sjuk eller skadad under försäkringsgrundande anställningstid eller under så kallad efterskyddstid .

Det innebär att om du blir sjuk under försäkringsgrundande anställningstid eller efterskyddstid, har du fortsatt försäkringsskydd så länge arbetsoförmågan varar, längst till 65 år.

Att sjukdomstiden under vissa förutsättningar jämställs med försäkringsgrundande tid har betydelse för den som är långvarigt arbetslös, eftersom sjukdomstiden grundar ett nytt skydd vid arbetslöshet.


Efterskydd

Det finns två sätt att förlänga efterskyddet utöver villkorens halvår (allmänt) eller två år (vid arbetslöshet). Många LO-förbund (exempelvis SEKO) har medlemsförsäkringen Kompletterings-TGL som ingår automatiskt för alla medlemmar. Om ditt förbund inte har den försäkringen, kan du teckna TGLs Fortsättningsförsäkring.

Har du haft en försäkringsgrundande anställningstid under 180 dagar eller längre, har du ett så kallat allmänt efterskydd på 180 dagar. Under denna efterskyddstid gäller TGL som om du fortfarande var anställd.

Om du har en kortare försäkringsgrundande anställningstid än 180 dagar, begränsas efterskyddet till lika många dagar som anställningen varat. Flera anställningar kan sammanläggas inom två år.

Om du blir arbetslös och söker arbete eller får hel föräldrapenning, fortsätter skyddet att gälla så länge som du är arbetslös eller får föräldrapenning, dock som längst i två år. Sjukdom som inträffar under efterskyddstid vid arbetslöshet medför att du har ytterligare efterskydd vid arbetslöshet.

Efterskydd kan gälla längst till 65 års ålder.

TGL-förmåner efter 65 år

Efter det att du fyllt 65 år kan du fortsätta att omfattas av TGL-förmåner om du:

  • är fortsatt anställd efter 65-årsdagen och fram till dödsfallet (du kan vara frånvarande 90 dagar före dödsfallet men måste fortfarande ha varit anställd på dödsfallsdagen),
  • inte har varit frånvarande från arbetet mer än 90 dagar i följd.

Observera dock att du inte har något efterskydd i TGL om din anställning upphör efter det att du fyllt 65 år.

Ersättningar från TGL

De ersättningar som betalas till dina efterlevande grundar sig på din arbetstid, ålder och på efterlevandekretsen. Ersättning utbetalas i form av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp.

Följande belopp gäller under år 2014:

  • Begravningshjälp (22 200 kronor).
  • Grundbelopp till vuxen efterlevande (22 200 – 266 400 kronor).
  • Barnbelopp (22 200 – 88 800 kronor).

Från och med 55 års ålder sjunker beloppen – undantaget är om du efterlämnar barn som inte fyllt 21 år.

Arbetstidsregler

Begravningshjälp betalas alltid ut, oavsett hur många timmar i veckan du har arbetat. Däremot beror grundbeloppets och barnbeloppets storlek på din arbetstid.

Om arbetstiden understiger åtta timmar i veckan, utbetalas endast begravningshjälp (se nedan) till dödsboet – under förutsättning att du utfört arbete samma dag som du avlider.

Om du är sjukskriven, föräldraledig, arbetslös, har sjukbidrag eller förtidspension, räknas den arbetstid som du hade i din anställning innan dess.


Grundbelopp

Beloppets storlek är högst sex prisbasbelopp och betalas ut om du avlider och efterlämnar:

  • make/maka eller registrerad partner eller
  • sambo (oavsett kön)
  • arvsberättigade barn

Ersättningen trappas av med ett halvt prisbasbelopp för varje år som du vid dödsfallet var äldre än 54 år. Nedtrappningen tillämpas inte om du efterlämnar barn under 17 år som är dina gemensamma med efterlevande make, registrerad partner eller sambo.

Om du efterlämnar barn som har fyllt 21 år, reduceras ersättningen till halva grundbeloppet, dock lägst till 22 200 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2014). Se även arbetstidsreglerna ovan.

Barnbelopp

Till dina arvsberättigade barn som inte har fyllt 21 år betalas barnbelopp. Barnbeloppet varierar mellan ett halvt och två prisbasbelopp med hänsyn till barnets ålder och din arbetstid enligt arbetstidsreglerna ovan.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas alltid ut när försäkringsskydd finns. Beloppet motsvarar 0,5 prisbasbelopp – 22 200 kronor år 2014 – och betalas ut till dödsboet.

Försäkringen gäller normalt från och med den dag då du – som arbetsför – börjar arbeta hos en arbetsgivare som tecknat AFA-försäkring eller som genom kollektivavtal har förbundit sig att teckna AFA-försäkring.

VEM FÅR FÖRSÄKRINGSBELOPP ?

Grundbelopp

Förmånstagare till grundbelopp är de efterlevande i följande ordning:

1) Make/maka/registrerad partner

Förordnandet gäller dock inte om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna eller mål om upplösning av registrerat partnerskap.

2) Ogift person som ...

...stadigvarande sammanbodde med den försäkrade när hon eller han avled. Villkoret är att den efterlevande sambon tidigare har varit gift eller registrerad partner med den avlidna eller har eller har haft barn eller vid tidpunkten för dödsfallet väntade barn med henne/honom. Paret ska ha sammanbott under äktenskaps-/partnerskapsliknande förhållande.

3) Annan ogift person...

...som den försäkrade vid sin död sedan minst sex månader stadigvarande sammanbott med under förhållanden som liknat äktenskap eller registrerat partnerskap. Båda parterna ska ha fyllt 18 år.

4) Arvsberättigade barn

... till den avlidna.

Efterlevande maka/make registrerad partner eller sambo enligt punkt 2 får grundbeloppet med oinskränkt äganderätt. Finns sådan sambo som i punkt 3 ovan, får arvsberättigade barn dela grundbeloppet med sambon.

Barnbelopp

Förmånstagare till barnbelopp är det barn eller syskon som beloppet avser.

Begravningshjälp

Förmånstagare till begravningshjälp är den avlidnas dödsbo.

Ändrat förmånstagarförordnande

Du kan begära ändring av förmånstagarförordnandet under din livstid, om du önskar en annan fördelning av beloppen. En sådan begäran om ändring måste göras skriftligen till AFA Försäkring. Du kan beställa en sådan blankett från AFA Försäkring.

En förutsättning för att grundbelopp ska kunna betalas ut enligt ett ändrat förmånstagarförordnande är att du efterlämnar make/maka, registrerad partner, sambo eller arvsberättigat barn.

Makeförsäkring

Om din maka/make, registrerade partner eller sambo dör och hon eller han saknar egen TGL-försäkring, betalas 0,5 prisbasbelopp (det vill säga begravningshjälp) till dödsboet från din tjänstegrupplivförsäkring.

Finns det hemmaboende barn under 17 år betalas dessutom barnbelopp (1 prisbasbelopp) till dessa.

Om den avlidna omfattas av egen TGL, har de efterlevande dock inte rätt till ersättning från makeförsäkringen.

(Prisbasbeloppet 2014 ; 44 400 kronor)

Kompletterings-TGL eller TGLs Fortsättningsförsäkring

När du är TGL-försäkrad genom kollektivavtal har du ett tidsbegränsat efterskydd från den av arbetsgivaren tecknade försäkringen. Det längsta efterskyddet har du om du blir arbetslös. Då kan din tidigare TGL-försäkring fortsätta att gälla i upp till två år. Annars gäller den så kallade allmänna efterskyddstiden på 180 dagar, det vill säga cirka ett halvår.

KOMPLETTERINGS-TGL

VIKTIGT! Innan du tecknar individuell fortsättningsförsäkring – kolla om den kanske redan ingår i ditt fackliga medlemskap! Om så är fallet heter försäkringen Kompletterings-TGL.

För medlemmar i flera LO-förbund ingår försäkringen Kompletterings-TGL i medlemskapet. Den försäkringen motsvarar TGLs Fortsättningsförsäkring som du kan teckna själv. Kompletterings-/fortsättningsförsäkringen tar vid om efterskyddet från arbetsgivarens TGL-försäkring skulle upphöra.

INDIVIDUELL TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING

Om du inte har fortsättningsförsäkring genom ditt fackliga medlemskap, kan du själv teckna en sådan i AFA Försäkring. Det kan vara bra att göra det om du exempelvis på grund av arbetslöshet riskerar att förlora efterskyddet. Du förlänger då efterskyddet fram till 65 år.

För att få teckna fortsättningsförsäkring ska du tidigare ha omfattats av TGL-skydd i AFA Livförsäkring i form av allmänt efterskydd enligt försäkringsvillkoren för den kollektivavtalsgrundade TGL-försäkringen. För att ha det allmänna efterskyddet på 180 dagar ska du ha varit anställd med TGL i minst 180 dagar. I den anställning som ligger närmast före ansökan om fortsättningsförsäkring TGL ska du ha haft en överenskommen arbetstid på minst 16 timmar i veckan.

Observera att din ansökan om fortsättningsförsäkring måste ha kommit in innan efterskyddstiden har upphört.

TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING VID TJÄNSTEPENSION

Normalt upphör TGL-skyddet när anställningen har upphört och efterskyddstiden löpt ut. TGL-TP, som står för Tjänstegrupplivförsäkring vid tjänstepension, är en möjlighet för vissa arbetstagare att få ett fortsatt skydd. Förutsättningen är att arbetsgivaren tecknar TGL-TP.

I följande fall kan du omfattas av en TGL-TP:

  • Om du i samband med en driftsinskränkning beviljas tjänstepension fram till ordinarie pensionsålder.
  • Om du lämnar sin anställning och TGL-nämnden godkänner att du omfattas av TGL-TP. Denna möjlighet gäller främst personer över 55 år.

DÖDSFALL PÅ GRUND AV ARBETSSKADA

Vid dödsfall som orsakats av arbetsskada kan de efterlevande få ersättning både enligt lag (socialförsäkringsbalken) och kollektivavtal (TFA). Reglerna för dessa ersättningar finns beskrivna i kapitlet Arbetsskada.

Ersättning vid psykisk chock till följd av dödsfall

En person som stått den avlidna särskilt nära och som får en psykisk chock eller andra psykiska besvär till följd av dödsfallet kan få ersättning för detta. Med "någon som stått den avlidna särskilt nära" menas i första hand make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar som bodde tillsammans med den avlidna.

Efterlevandeskydd i avtalspensionen (Avtalspension SAF-LO)

I motsats till en del andra avtalspensionsplaner har Avtalspension SAF-LO inget ”inbyggt” moment som lämnar ersättning till efterlevande vid dödsfall. (I till exempel kommun- och landstingsanställdas pensionsplan KAP-KL finns efterlevandepension som ingår automatiskt för alla som har den avtalspensionen i sitt kollektivavtal.) Du kan dock välja återbetalningsskydd och/eller familjeskydd som tillval. Läs mer om dessa tillval till Avtalspension SAF-LO i kapitlet Ålderdom.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-26
Uppdaterad: 2014-05-14
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel