Lag

Det lagstadgade efterlevandeskyddet är anpassat till det allmänna pensionssystemet. Det innebär bland annat att det är den avlidnas pensionsbehållning som ligger till grund för inkomstgrundad ålderspension. Om pensionsbehållning saknas eller är låg, finns utfyllnad i form av garantipension till vuxna efterlevande och efterlevandestöd till barn.

Pensionsmyndigheten administrerar allt som rör lagstadgade pensionsförmåner, inklusive efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn. Från den 1 januari 2010 tog denna då nyinrättade myndighet över ansvaret från Försäkringskassan. .

EFTERLEVANDEPENSIONENS DELAR

Det lagstadgade efterlevandeskyddet består av följande förmåner:

Inkomstgrundad efterlevandepension

  • omställningspension
  • förlängd omställningspension
  • barnpension
  • änkepension

Grundtrygghet

  • garantipension
  • efterlevandestöd till barn

BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR INKOMSTGRUNDAD EFTERLEVANDEPENSION

Om du avlider, räknar Pensionsmyndigheten fram ett efterlevandepensionsunderlag, EPU, för att beräkna omställningspension, förlängd omställningspension och barnpension till dina efterlevande. Ditt EPU grundas på den pensionsbehållning som du har i det allmänna pensionssystemet.

Pensionsbehållningen – faktisk och antagen

Pensionsbehållningen beräknas på den ålderspensionsrätt som du hade tjänat in fram till dödsfallet, faktisk pensionsbehållning. Om du avlider före 65 års ålder används under vissa förutsättningar också antagen inkomst, antagen pensionsbehållning.

Den antagna pensionsbehållningen beräknas som om du hade tillgodoräknats pensionsrätten endast som inkomstpension i fördelningssystemet och den alltså hade utgjort 18,5 procent av ålderspensionsunderlaget.

Faktisk pensionsbehållning

Den faktiska pensionsbehållningen är summan av dina pensionsrätter för inkomstpension till och med den 31 december året före dödsfallsåret (dock längst till och med det år du fyller 64 år).

Om du har tagit ut din ålderspension före 65 års ålder, påverkar det inte beräkningen av pensionsbehållningen. Den pensionsbehållning som dina efterlevandes förmåner bygger på är den behållning som du skulle ha haft om du inte tagit ut din pension tidigare än vid 65 år.

Om du avlider efter 65 års ålder är pensionsbehållningen - som dina efterlevandes förmåner utgår från - den behållning som du hade tjänat in till och med det år då du fyllde 64 år.

Antagen pensionsbehållning

Den antagna pensionsbehållningen blir aktuell att räkna ut om du avlider före 65 års ålder. En sådan antagandeinkomst ska beräknas på grundval av det genomsnittliga pensionsunderlaget för de tre mellersta inkomståren av de fem som föregår det år då dödsfallet inträffar. Vid beräkningen av antagandeinkomsten bortser man alltså från det bästa och det sämsta inkomståret som ingår i beräkningsunderlaget.

Så räknas EPU ut

Efterlevandepensionsunderlaget, EPU, är summan av den faktiska pensionsbehållningen samt, i förekommande fall, den antagna pensionsbehållningen dividerat med ett delningstal. Detta delningstal ska vara det som används vid beräkning av inkomstpension för den årsklass som fyllt 65 år i januari det år då dödsfallet inträffar.

OMSTÄLLNINGSPENSION OCH FÖRLÄNGD OMSTÄLLNINGSPENSION


Syftet med omställningspensionen är att ge den efterlevande möjlighet att anpassa ekonomi, bostad och arbetsförhållanden till den nya livssituationen. Har den efterlevande vård om minderåriga barn, förlängs omställningspensionen enligt reglerna som beskrivs nedan.

Rätten till omställningspension

För att du som efterlevande ska ha rätt till omställningspension, krävs att du var gift eller registrerad partner med den avlidna och att ni hade sammanbott under minst fem år eller att du har vård om barn som inte har fyllt 18 år. Du får inte heller ha fyllt 65 år för att kunna få omställningspension.

Med gifta/registrerade partner jämställs personer som levt samman och som tidigare varit gifta med varandra eller som har, har haft eller väntar gemensamt barn.


Omställningspensionens storlek

Omställningspensionen är 55 procent av den avlidnas efterlevandepensionsunderlag, EPU, och utbetalas i tolv månader.

Omställningspensionen räknas om varje år med följsamhetsindex. Det gäller också den förlängda omställningspensionen.

Förlängd omställningspension

Har du som efterlevande vård om barn under 18 år, får du förlängd omställningspension när den "vanliga" omställningspensionen upphör efter ett år. Den förlängda omställningspensionen betalas olika länge, beroende på hur gammalt det yngsta barnet är.

Förlängd omställningspension betalas alltid under tolv månader. Om det yngsta barnet inte har fyllt 12 år, kan tiden dock bli längre eftersom pensionen betalas tills hon/han har fyllt 12 år.

Garantipension till omställningspension och förlängd omställningspension

Garantipensionen i detta fall fungerar som all annan garantipension, nämligen som en utfyllnad om inkomstgrundad omställningspension saknas eller är låg.

Har du bott i Sverige och uppfyller villkoren för omställningspension/förlängd omställningspension, så har du som efterlevande rätt till garantipension. Förutsättningen är dock att den avlidna tillgodoräknats minst tre års försäkringstid i Sverige.

Basnivån för garantipensionen är 2,13 prisbasbelopp (7 881 kronor i månaden 2014) . Inkomstgrundad omställningspension minskar garantipensionen krona för krona.

Garantipensionen räknas om varje år med prisbasbeloppet.

BARN

Om ett barn förlorar någon, eller båda, av sina föräldrar genom dödsfall betalas barnpension ut till och med den månad barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vid grund- eller gymnasieskola, betalas respektive förmåner så länge som studierna pågår, dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år.

Barnpension

Barnpension till barn som inte har fyllt 12 år betalas med 35 procent av den avlidnas efterlevandepensionsunderlag, EPU. När barnet fyllt 12 år, sänks nivån till 30 procent av EPU. Hade barnet fyllt 12 år när föräldern avled, ska barnpensionen beräknas till 30 procent av EPU.

För flera barn görs först en separat beräkning för varje barn. Det sammanlagda pensionsbeloppet delas sedan lika mellan barnen. Så ser beräkningen ut före sammanslagningen och likadelningen: Om den avlidna efterlämnar flera barn som är berättigade till barnpension, är barnpensionen 25 procent av EPU för varje barn utöver det första till dess att det yngsta barnet fyller 12 år. Då sänks barnpensionen för barnen utöver det första till 20 procent av EPU.

Efterlevandestöd till barn

Grundskydd till efterlevande barn betalas i form av efterlevandestöd till barn. Stödet motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet. Om båda föräldrarna avlider är efterlevandestödet till barn 80 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandestödet minskas krona för krona med inkomstgrundad barnpension.

ÄNKEPENSION


Änkepensionen avskaffades den 1 januari 1990. Men det finns övergångsbestämmelser, med vilkas stöd änkepension har kunnat beviljas sedan dess. Dessa bestämmelser om änkepension har nu överförts till den nya lagen om efterlevandepension.

Om du blir änka och inte har fyllt 65 år, får du en änkepension som består av två delar:

  • änkepension som består av den avlidne mannens tilläggspension
  • änkepension som motsvarar den tidigare folkpensionen – det så kallade 90-procentstillägget.

90-procentstillägget betalas med fullt belopp om den avlidne maken tillgodoräknats 30 år med ATP-poäng. Hade han färre poängår, minskas tillägget med 1/30 för varje år som saknas.

Samordning mellan änkepension och ålderspension

För den som blev änka före 1990 görs ingen samordning mellan änkans egen inkomstgrundade ålderspension och änkepensionen när änkan fyller 65 år. Det gäller också den kvinna som blev änka från och med 1990 eller senare och som är född 1929 eller tidigare.

För kvinnor födda 1930 eller senare gäller samordningsregler. Änkepensionen minskas med änkans egen inkomstgrundade ålderspension (men det finns garantiregler för änkor med låg eller ingen egen inkomstgrundad pension). Samordning gäller även när du gör förtida uttag av inkomstpension. För änkor födda 1945 eller senare kommer utbetalningarna av änkepension att upphöra vid 65 års ålder, eftersom änkepensionen samordnas helt med den egna ålderspensionen.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-26
Uppdaterad: 2014-05-14
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel