Avtal

Kollektivavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv om stöd och ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist består av två delar – omställningsstöd och Försäkring om avgångsbidrag, AGB. Denna tvådelade avtalsförmån kallas i dagligt tal för "omställningsförsäkring", men det är bara AGB-delen som är en försäkring.

Även andra avtalsområden har motsvarande lösningar. Staten har sin TA-lösning och Kommuner och Landsting har sin AGF-KL t.ex. Om du har varit anställd hos ett företag som är ansluten till TRR (Trygghetsrådet) - och således omfattas av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (gäller för vissa SEKO-grupper) - finns möjlighet till så kallad AGE-ersättning

Den praktiska konsekvensen är att LO-förbundens försäkringsrådgivare inte ska arbeta aktivt med omställningsstödet – bara med AGB. Det är den/de som har förhandlingsmandat i den lokala fackliga organisationen som ska jobba med omställningsstödet. Det kan vara på klubben eller avdelningen, beroende på hur det lokala facket är organiserat.

Du som är försäkringsrådgivare ska inte arbeta aktivt med omställningsstödet. Du behöver dock känna till huvuddragen även i den delen av avtalet.

OMSTÄLLNINGSSTÖDET

Omställningsstödet innebär att privatanställda LO-medlemmar har rätt till ett individuellt anpassat omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vad omställningsstödet är för något

Omställningsstödet är av samma typ som tjänstemän och statligt anställda har i sina så kallade trygghetsavtal och omställningsavtal. Alltså ett individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb, för omskolning, starta eget och så vidare. Omställningsstödet är högst 20 000 kronor per uppsagd arbetare.

Den partssammansatta Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL administrerar omställningsstödet. Stödet kan ges i form av omställningsprogram som genomförs av leverantörer av omställningstjänster som godkänts av TSL. Hela listan på leverantörer som har samarbetsavtal med TSL finns på TSLs hemsida, www.tsl.se/TSLTemplates/Page.aspx?id=168 .

Förutsättningar

 • Grunden för rätt till omställningsstöd är uppsägning på grund av arbetsbrist (driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet)
 • Den enskilda arbetstagaren ska under det senaste året ha haft en genomsnittlig arbetstid på 16 timmar i veckan när anställningen upphör.
 • Ingen nedre åldersgräns (i motsats till vad som gäller i AGB-försäkringen).
 • Det lokala facket och arbetsgivaren ansöker gemensamt hos TSL om att de vill ha omställningsstöd.

Rättssäkerhetsgarantier

Den som blir uppsagd har två val: Att få omställningsstöd eller att driva tvist om felaktig uppsägning. Endera - inte både och. Så det gäller för medlemmen att bestämma sig. Men LO fick igenom att medlemmarna inte ska behöva göra valet på stående fot i en pressad situation. Därför finns det rättssäkerhetsgarantier av två slag i avtalet:

 • Om en person anmäls för omställningsstöd och man därefter kommer på att uppsägningen var felaktig har man en ”ångervecka”. Man har alltså en vecka på sig (från det att facket lämnat begäran om omställningsstöd) att anmäla tvist om felaktig uppsägning till arbetsgivaren. Gör man inte det, kan man inte sedan inleda tvist om uppsägningen utan får acceptera uppsägningen med omställningsstöd.
 • Det lokala facket kan också välja att anmäla dem som ska ha omställningsstöd men avstå från att anmäla den av de anställda som man anser är felaktigt uppsagd. För den personen kan man driva tvisten lokalt och centralt samt stämma till domstol, men man kan också i det fallet ångra sig. Men ska man ångra sig, måste det ske innan det blir dom i ärendet. Det som krävs är att man återkallar sin talan och förbinder sig att inte driva tvisten mer. Därefter kan man lämna in en anmälan om omställningsstöd.

FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG - AGB

AGB är en avtalsförsäkring som kan lämna ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning.

Kort om AGB-villkoren

 • Du kan få ersättning först från 40 års ålder.
 • Du måste ha tjänat in minst 50 månaders anställningstid under en femårsperiod hos en eller flera AGB-anslutna arbetsgivare.
 • Det är möjligt att få ut ersättningen i delar, till exempel om du blir erbjuden fortsatt anställning i företaget/koncernen men med lägre arbetstid, exempelvis halvtid. I den situationen betalas ett halvt AGB-belopp.
 • Fem års "karenstid", vilket innebär att det bara går att få ut helt belopp en gång per femårsperiod. Får man till exempel ut ett helt AGB-belopp i januari 2011 kan man inte få ett helt AGB-belopp igen förrän tidigast i januari 2016.

När har du rätt till AGB-ersättning?

Du kan ha rätt till ersättning från AGB om du

 • blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget leder till en varaktig minskning av personalstyrkan,
 • har fyllt 40 år när din tillsvidareanställning upphör,
 • har varit anställd minst 50 månader under de senaste fem åren hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

När har du inte rätt till ersättning?

Enligt huvudregeln har du inte rätt till någon ersättning om du inom tre månader blir återanställd i företaget. Detsamma gäller om du får jobb någon annanstans i samma koncern. (Om arbetstiden i den nya anställningen är lägre än i den gamla, kan du dock få ut en del – se vidare under rubriken Ersättning längre ned.) Du har inte heller rätt till AGB om du utan godtagbart skäl avböjer erbjudande om återanställning inom tre månader.

Vid företagsköp, överlåtelse av verksamhet och liknande ska det övertagande företaget i princip också överta all personal. Du har normalt inte rätt till AGB-ersättning om du haft rätt att låta din anställning övergå till det förvärvande företaget men tackat nej – och till följd av detta blir uppsagd av det överlåtande företaget.

Du har inte rätt till AGB om Försäkringskassan beviljar dig hel sjukersättning innan din anställning upphör.

Särskilda skäl

LO och Svenskt Näringsliv har funnit att det kan finnas situationer där det är orimligt att neka AGB-ersättning. Ett särskilt avtal om detta mellan parterna öppnar för prövning i AGB-nämnden. Om nämnden anser att särskilda skäl föreligger till att du avböjt fortsatt anställning enligt ovan kan AGB betalas ut.

Ersättning

Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp då anställningen upphör. Beloppets storlek bestäms av din ålder vid friställningen. AGB-beloppet är 27 900 kronor för uppsägningar under 2011. En höjning av beloppet sker med 1 200 kronor för varje levnadsår från och med 50 år till och med 60 år.

AGB bestäms också av din arbetstid. Beloppet utges i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av heltid vid tidpunkten för uppsägningen.

Om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning och inom tre månader påbörjar en ny anställning i samma företag eller inom koncernen men med en lägre arbetstid kan du ha rätt till del av beloppet. Om du senare blir uppsagd från denna anställning kan du ha rätt till ytterligare ersättning.

Du kan dock som mest få ett helt AGB från en anställnings upphörande och under en därefter löpande femårsperiod.

I den här tabellen kan du se vilken ersättning som kan lämnas om du blir uppsagd under 2011 och är berättigad till hel ersättning. I förhållande till 2008-2010 har grundbeloppet höjts med 1 000 kronor och ålderstilläggen är 1 200 kronor (en höjning med 60 kronor från tidigare 1 140 kronor)

Ålder

Ersättning

40 – 49 år

27 900 kronor

50 -59 år

29 100 – 39 900 kronor (1 200 kronors tillägg för varje levnadsår från och med 50 till och med 60 år)

60 – 64 år

41 100 kronor (från och med 60 år)

Försäkringsbeloppet från AGB är skattepliktig inkomst.

Preskription

Att ett ärende preskriberas innebär att man inte längre har rätt att få sin ansökan om ersättning prövad. Enligt de nya villkoren gäller att din anmälan ska ha kommit in till AFA Försäkring inom två år, räknat från det datum då du slutade din tillsvidareanställning. Observera att detta är kortare tid än vad som gällde i den gamla AGB-försäkringen.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2013-01-06
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel