Praktiska anvisningar

Här ger vi tips om vad du ska tänka på under avsnittet sjukdom

PRAKTISKA ANVISNINGAR - SJUKLÖN

Sjukanmälan till arbetsgivaren

För att ha rätt till sjuklön måste du anmäla sjukfallet till din arbetsgivare. Om det inte finns andra rutiner för sjukanmälan på arbetsplatsen, borde det normalt vara tillräckligt med exempelvis ett telefonsamtal.

Arbetsgivaren behöver normalt inte betala sjuklön för tid före anmälan. Om du är förhindrad att göra sjukanmälan till exempel på grund av att sjukdomen gör det omöjligt för dig att själv, eller genom någon annan, göra sjukanmälan, ska du anmäla omedelbart när detta hinder upphör. Då kan du ändå ha rätt till sjuklön.

Läkarintyg

Huvudregeln är att läkarintyg ska lämnas till arbetsgivaren från och med den sjunde dagen efter insjuknandedagen. Intyget behöver inte innehålla uppgift om sjukdomsorsak (diagnos). Sedan 2008 har arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen. Även i kollektivavtal kan finnas bestämmelse om att den anställda ska lämna läkarintyg tidigare än enligt huvudregeln.

Skriftlig försäkran till arbetsgivaren

För att ha rätt till sjuklön måste du lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren. De flesta arbetsgivare tillhandahåller en särskild blankett för detta ändamål. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön förrän du har lämnat in din försäkran.

Du ska försäkra att du varit sjuk och att sjukdomen helt eller delvis förhindrat dig från att arbeta. Om kollektivavtalet inte stadgar annorlunda, behöver du inte uppge sjukdomsorsak.

PRAKTISKA ANVISNINGAR - SJUKPENNING

När sjuklöneperioden är slut

Om sjukfallet fortsätter sedan rätten till sjuklön upphört är arbetsgivaren skyldig att göra anmälan till Försäkringskassan. Du får en blankett som du ska fylla i och skicka in till kassan.

Om du redan har fått sjukpenning i 364 dagar under 450 dagars ramtid, måste du också ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivån (eller sjukpenning på normalnivån utan tidsbegränsning) på en särskild blankett.

Om du är anställd men inte omfattas av lagen om sjuklön, eller om du är arbetslös, ska du själv anmäla sjukfallet till Försäkringskassan. Du får en blankett som du ska fylla i och skicka in när du blir frisk eller senast 14 dagar efter anmälningsdagen. Sjukanmälan kan göras per telefon. Sjukpenning för tid före anmälan får betalas om det funnits hinder för dig att omedelbart anmäla sjukfallet eller om det annars finns särskilda skäl för att sjukpenning ändå ska betalas.

Vid arbetsoförmåga efter 364 sjukpenningdagar

Sjukpenningen är numera tidsbegränsad till högst 364 dagar (inklusive sammanlagda sjukfall inom en ramtid på 450 dagar). Du måste ansöka hos Försäkringskassan för att därefter få sjukpenning på fortsättningsnivån under högst 550 dagar eller sjukpenning på normalnivån utan tidsbegränsning.

Vid arbetsoförmåga efter 914 sjukpenningdagar

Om du haft sjukpenning på normalnivån och fortsättningsnivån i sammanlagt 914 dagar upphör rätten till sjukpenning. I vissa situationer kan du dock beviljas ytterligare dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån. Även för detta krävs som regel en skriftlig ansökan.

Om din arbetsoförmåga beror på en arbetsskada ska du efter 914 dagar använda en särskild blankett för ansökan om ytterligare dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån. Försäkringskassan prövar då arbetsskadan. Om den godkänns, har du rätt till sjukpenning på fortsättningsnivån så länge som arbetsoförmågan består.

PRAKTISKA ANVISNINGAR - SJUK- ELLER AKTIVITETSERSÄTTNING

Ansökan

För att få sjukersättning/aktivitetsersättning ska du göra en ansökan hos Försäkringskassan. Till ansökan bifogar du ett läkarutlåtande. Ersättningen kan betalas retroaktivt för högst tre månader före ansökningsmånaden.

Beslut om sjukersättning/aktivitetsersättning fattas av Försäkringskassan.

Om du beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning får du från Försäkringskassan ett skriftligt beslut om detta. Spara beslutet! Du behöver det bland annat till att ansöka om månadsersättning från AGS.

PRAKTISKA ANVISNINGAR - AGS

Sjukanmälan

När sjukskrivningen varat utöver sjuklöneperioden på 14 dagar ska du fylla i blanketten ”Anmälan, avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring” och skicka till AFA Försäkring. AGS-ersättning betalas inte ut med automatik, utan du måste ansöka själv.

Gemensam blankett för AGS och Premiebefrielseförsäkring

AFA Försäkring har tagit fram en gemensam ansökningsblankett för AGS och Premiebefrielseförsäkringen. Premiebefrielseförsäkringen övertar premiebetalningen till Avtalspension SAF-LO när du är sjuk längre tid än sjuklöneperioden.

Vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse ska en särskild blankett användas för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen.

Vid arbetsskada gäller TFA-blanketten som samtidig anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Blanketthjälp

Råd och anvisningar för hur du fyller i AGS-blanketten finns i LOs publikation "Blankettguiden", som du kan beställa från LO-distribution. Du hittar även blanketten i vidstående bilaga.

Om anställning saknas

Bifoga ett arbetsgivarintyg på den senaste anställningen. Saknas arbetsgivarintyg, ange istället under ”Övriga upplysningar”: anställningstid samt namn, adress och telefon till den senaste arbetsgivaren.

Om du var arbetslös vid insjuknandet bifogar du antingen ett intyg som visar för vilka dagar som du fått ersättning från arbetslöshetskassan eller ett besökskort från arbetsförmedlingen för den aktuella perioden.

Om sjukskrivningstiden förlängs

Om sjukskrivningstiden förlängs, ska en ny kopia av läkarintyget skickas till AFA Försäkring.

OM FÖRSÄKRINGSKASSAN BEVILJAR SJUK- ELLER AKTIVITETSERSÄTTNING

I instruktionen i detta avsnitt ligger underförstått att du redan har gjort AGS-anmälan i början av sjuktiden som sedan leder till sjuk-/aktivitetsersättning. Det spelar ingen roll om det gått flera år, eftersom AGS inte tillämpar någon så kallad preskriptionstid (alltså tidsgräns bakåt för när man senast ska ha anmält).

Om Försäkringskassan beslutar om aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning, ska du istället omgående till AFA Försäkring skicka in:

 • en kopia av Försäkringskassans skriftliga beslut om aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning,
 • en kopia av det sista läkarintyget före beslutet om sjuk-/aktivitetsersättning (läkarintyget ska omfatta hela den aktuella ersättningsperioden).

Återbetalning av AGS-ersättning

Om du har fått ersättning från AGS och senare också inkomstersättning enligt villkoren för TFA, TFA-KL eller PSA eller från Försäkringskassan enligt arbetsskadeförsäkringen i socialförsäkringsbalken för samma tid, är du skyldig att återbetala AGS-ersättningen till AFA Försäkring.

Kontakter med AFA Försäkring i AGS-ärenden

Vid kontakter per telefon med AFA Försäkring i AGS-ärenden ringer du 0771-88 00 99.

RÅD TILL EN SJUKSKRIVEN

 • Behåll kontakten med din arbetsplats, dina arbetskamrater och facket. Sjukskrivningsreglerna har snäva tidsgränser, som kan snävas in ännu mer genom sammanläggningsreglerna. Det är mycket viktigt att du tar hjälp och stöd av din fackliga organisation.
 • Om din sjukskrivning drar ut på tiden mer än 3-4 veckor (eller om du varit sjukskriven ofta och därför kan komma att påverkas av sammanläggningsreglerna): Tänk igenom vad som behövs för att du ska kunna återgå i arbete på hel- eller deltid. Behöver du hjälpmedel? Anpassning av arbetet? Se till att diskutera igenom din situation, dina behov och önskemål med en facklig representant.
 • Säg inte upp din anställning!
 • Har du fyllt 61 år ska du inte börja ta ut ålderspension om du är sjuk. Om du på grund av sjukdom eller åldrande inte orkar arbeta mer än till exempel tre kvartstid ska du söka en fjärdedels sjukersättning. Ekonomiskt är det stor skillnad; börjar du ta ut hela eller en del av din ålderspension före 65 års ålder blir pensionen lägre – och förblir lägre livet ut.
 • Beror din sjukdom på ditt arbete? Eller har du blivit sämre på grund av dålig arbetsmiljö? Då ska du göra anmälan om arbetsskada.
 • Glöm inte att göra anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

CHECKLISTA - SJUKDOM

Försäkringsinformatör

 • Ta kontakt med medlemmar som varit sjukskrivna längre tid än sjuklöneperioden och påminn dem om sjukanmälan till AFA Försäkring.
 • Ta kontakt med medlemmar som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning och påminn dem om att de ska skicka en kopia av beslutet samt en kopia av det sista läkarintyget före beslutet till AFA Försäkring.
 • Informera medlemmar som sagts upp om reglerna för efterskydd i AGS.
 • Samarbeta med skyddsombudet vid sjukdomar som kan vara orsakade av arbetet.

Den anställda

 • Gör vid sjukdom omedelbart anmälan till arbetsgivaren. Om sjukdomen varar längre tid än sjuklöneperioden, är det arbetsgivaren som anmäler till Försäkringskassan. Anmälan om ändrad inkomst lämnas på blanketten ”Försäkran för sjukpenning”som Försäkringskassan skickar till den försäkrade.
 • Gör sjukanmälan till AFA Försäkring om sjukdomen varar längre tid än sjuklöneperioden. Bifoga kopia på läkarintyget. Sjukanmälan till AFA Försäkring går inte med automatik.
 • Skicka vid beslut om sjukersättning/aktivitetsersättning omedelbart kopia av beslutet samt en kopia av det sista läkarintyget före beslutet till AFA Försäkring.

Arbetsgivaren

 • Är skyldig att anmäla sjukfall, som varar utöver sjuklönetiden, till Försäkringskassan.
 • Ska bestyrka anställningsförhållande m m på baksidan av blanketten ”Anmälan, avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring”.
 • Ska lämna de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att enligt socialförsäkringsbalken, SFB, utreda den anställdas rehabiliteringsbehov. Detta ska ske i samråd med den anställda och, enligt arbetsmiljölagen, med facket.
 • Har fortfarande ansvar enligt arbetsmiljölagen för skade- och ohälsoförebyggande arbete, för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Skyddsombudet

 • Skyddsombudet och försäkringsrådgivaren bör samarbeta. Det är viktigt att sjukdomar orsakade av arbetet anmäls på rätt sätt.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-05-13
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel