Medlemsförsäkringar

Du som är medlem i Seko har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsolycksfall - Fritid ingår i medlemskapet och du kan också teckna den för din partner. Därutöver har du möjlighet att teckna bl.a. en sjuk- och efterlevandeförsäkring, som ger dig och efterlevande ersättning vid längre sjukdom och dödsfall

MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret eller cykla omkull?

Medlemsolycksfall - Fritid är inte direkt kopplad till sjukdom, men ofta förutsätter villkoren att man är arbetsoförmögen (på grund av sjukdom) i olika omfattning

Detta ingår

 • Olycksfallsersättning
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskadekostnader
 • Rehabilitering
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskadeersättning
 • Medicinsk invaliditet 200 000 kr
 • Krisförsäkring

Komplettera med

 • Medicinsk invaliditet 800 000 kr

För din partner

 • Olycksfallsersättning
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskadekostnader
 • Rehabilitering
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskadeersättning
 • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kr
 • Krisförsäkring

Olycksfallsersättning

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 1 000 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket.

Akutersättning

Medför olycksfallskadan läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du 1 000 kronor i ersättning. Därefter lämnas 1 000 kronor vid ytterligare minst sju dagar, 1 000 kronor till vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 33 kronoir per dag från dag 31 i högst 150 dagar.

Sjukhusvistelse

Om olycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus eller rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd får du ersättning med 200 kronor per dag i upp till 180 dagar.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen.

Rehabilitering

Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Övriga kostnader

Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för vissa nödvändiga och skäliga merkostnader...

Kroppsskadeersättning

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd får du också engångsersättning...

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur stort belopp som lämnas från försäkringen beror på försäkringsbelopp, ålder och invaliditetsgrad.

Krisförsäkring

Om du drabbas av psykisk ohälsa, som en direkt följd av olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan person, kan du få ersättning för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller terapeut .

SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå, oberoende av vad man drabbas av. Därför finns möjlighet att – som SEKO-medlem - skaffa den trygghet som sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan erbjuda.

Försäkringen kan tecknas av dig och din partner och omfattar

 • Vid arbetsoförmåga - månadsersättning ( 1 600 kr)
 • Vissa diagnoser - engångsersättning ( 50 000 kr)
 • Dödsfall - engångsbelopp ( 140 000 kr)


Ersättningskarens vid arbetsoförmåga

För att få ersättning krävs att du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har varit arbetsoförmögen till minst hälften under en sammanhängande period av 180 kalenderdagar.

Ersättning vid arbetsoförmåga består av två delar

 • Kostnadsersättning 1600 kronor (engångsersättning), betalas ut efter 90 dagars karens.
 • Vid fortsatt minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens (180 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 13 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan, vid hel sjukskrivning betalas 1600 kronor per månad.

Ersättning vid vissa diagnoser

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av dessa diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 180 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Ersättning

Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen.

Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.

SJUKDOM 60+ MED DÖDSFALLSBELOPP

Som pensionär har man inte längre samma trygghet i försäkringar via kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. Medlem i SEKO har möjlighet att teckna en "Seniorförsäkring" hos Folksam - Sjukdom 60+.

Om man drabbas av vissa diagnoser, orsakade av sjukdom, kan man få en skattefri engångsersättning. För att kunna få ersättning måste det dock ha gått minst 180 dagar mellan tecknandet och den dag då diagnosen fastställdes. Denna kvalifikationstid gäller inte om du inom 90 dagar från utträdet ur vår Sjuk- och efterlevandeförsäkring går över till Sjukdom 60+.

Tidigare har medlemmar erbjudits en särskild Grupplivföräkring för pensionärer.

De som har tecknat försäkringen har möjlighet att ha den kvar så länge de önskar. Den gruppen fick hösten 2011 ett "valbrev". Ingen nyteckning har skett sedan ett par år tillbaka.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-03
Uppdaterad: 2014-05-13
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel