Avtal

Avtalen om sjukersättning (allmänna villkor) och sjukpension (pensionsavtalen) är en komplettering till sjuklön, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning enligt sjuklönelagen, SjLL och Socialförsäkringsbalken, SFB. 

När det gäller sjuklön är avtalen ganska lika.  Men när sjukskrivningen resulterar i sjuk- eller aktivitetsersättning, från Försäkringskassan, enligt Socialförsäkringsbalken, SFB, skiljer sig avtalen åt.

Om Försäkringskassan beslutar om sjuk- eller aktivitetsersättning på 25, 50 eller 75 procent av heltid, får den sjuka ersättning enligt respektive pensionsavtal.

På LOs och Svenskt Näringslivs privata avtalsområde (”LO privat”) och på det kommunala området är det AGS respektive AGS-KL som utbetalar eventuell ersättning från och med sjukdag 15 (AGS) eller 91 (AGS-KL). Samma försäkringar betalar månadsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning med 25, 50, 75 eller 100 procent av heltid.

Avtalsområde

Försäkring eller avtal

Statliga området

PA 03

Svenskt Näringslivs avtalsområde

Respektive pensionsavtal, till exempel ITP, ITP-P och ITP-Tele.

Svenskt Näringslivs och LOs privata avtalsområde (”LO privat”)

AGS.

Kommunala området

AGS-KL.

STATLIGA OMRÅDET

PA-03 och sjuklöneavtal

Lönedel under 7,5 pbb

Lönedel över 7,5 pbb

Karensdag

Dag 2 – 14

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Dag 15 – 364

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjuklön 90 %. Från arbetsgivaren enligt avtal

(87,6 %)

Sjuklön 10 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Dag 365 - 914

Beslut om S/A

0 %

Sjuk- eller aktivitetsersättning. Från Försäkringskassan.

avtal (72,75 %)

Sjukpension 2). Underlag, enligt pensionsplanen

Sjukpension 2). Underlag enligt pensionsplanen.

1) Vad gäller sjukpenning finns lagstadgad begränsning som innebär att endast inkomster upp till inkomsttaket på 7,5 prisbasbelopp ersätts.

2) Sjukpensionen utgörs av följande procent av pensionsunderlaget:


Pensionsunderlag uttryckt i antal prisbasbelopp (pbb)

Pensionsnivå i procent anm)

- 7,5 pbb

15

7,5 – 20 pbb

75

20 - 30 pbb

37,5

Sjukpensionen utbetalas i proportion till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning, alltså 25, 50, 75 eller 100 procent.

När Försäkringskassan beslutat om tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning, betalas tillfällig sjukpension enligt pensionsavtalet, så länge man uppbär den tidsbegränsade ersättningen från Försäkringskassan.

SVENSKT NÄRINGSLIVS AVTALSOMRÅDE

Branschavtal

Till exempel Tele, Post, Affärsverksbolag och Spåravtalet.

Sjukpension enligt pensionsavtalen ITP, ITP-P, ITP-Tele och ITP-S.

Lönedel under 7,5 pbb

Lönedel över 7,5 pbb

Karensdag

Dag 2 – 14

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Dag 15 – 90

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjuklön 90 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Sjuklön 10 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Dag 91 – 360

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjukpension 2). Enligt pensionsplanen.

Sjukpension 10 %. Enligt pensionsplanen.

Dag 361 –

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjukpension 2). Enligt pensionsplanen.

Ingen ersättning enligt kollektivavtal.

Beslut om S/A

Sjuk- eller aktivitetsersättning. Från Försäkringskassan.

Sjukpension 2). Enligt pensionsplanen.

Sjukpension 2). Enligt pensionsplanen.

1) Vad gäller sjukpenning finns lagstadgad begränsning som innebär att endast inkomster upp till inkomsttaket på 7,5 prisbasbelopp ersätts.

2) Sjukpension som betalas ut samtidigt med sjukpenning ligger på nivån 65 % i inkomstskiktet 7,5 – 20 prisbasbelopp och 32,5 % i inkomstskiktet 20 – 20 prisbasbelopp.

Sjukpensionen vid sjuk-/aktivitetsersättning utgörs av följande procent av pensionsunderlaget:

Pensionsnivå i procent

ITP

Övriga

- 7,5 pbb

15 %

21 %

7,5 – 20 pbb

65 %

81 %

20 - 30 pbb

32,5 %

40,5 %

Sjukpensionen utbetalas i proportion till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning, alltså 25, 50, 75 eller 100 procent.

När Försäkringskassan beslutat om partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, betalas tillfällig sjukpension enligt pensionsavtalet, så länge man uppbär den partiella ersättningen från Försäkringskassan.

LO PRIVAT

Anställda inom till exempel bemanningsföretag, städentreprenörföretag, Karlskronavarvet, Göta Kanal, Tumba Bruk samt privatanställda vägarbetare.

Lönedel under 7,5 pbb

Lönedel över 7,5 pbb

Karensdag

Dag 2 – 14

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Dag 15 – 360

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

AGS dagersättning, cirka 10 %.

Dag 361 –

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Beslut om S/A

Sjuk- eller aktivitetsersättning. Från Försäkringskassan.

AGS månadsersättning.

1) Vad gäller sjukpenning finns lagstadgad begränsning som innebär att endast inkomster upp till inkomsttaket på 7,5 prisbasbelopp ersätts.

Dagersättning från AGS

Under sjukdag 15-360 betalas dagersättning från AGS som komplement till sjukpenningen. Sjukpenning plus dagersättning från AGS ger en sammanlagd ersättningsnivå på 90 procent av lönen upp till sjukförsäkringstaket på 7,5 prisbasbelopp.

Dagersättning från AGS utbetalas i proportion till sjukpenningens omfattning, alltså 25, 50, 75 eller 100 procent.

Månadsersättning från AGS

Den som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till månadsersättning från AGS med hänsyn till sin sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet.

Månadsersättning från AGS utbetalas i proportion till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning, alltså 25, 50, 75 eller 100 procent.

Följande tabell gäller för sjukfall inträffade från och med den 1 maj 2001. För sjukfall som inträffat dessförinnan, kan månadsersättningen inte bli högre än 2 880 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet

Månadsersättning från AGS, kr

- 71 000

75

90 000

999

100 000

1 159

120 000

1 443

140 000

1 778

160 000

2 165

180 000

2 449

200 000

2 646

219 000

2 880

230 000

2 940

240 000

3 000

250 000

3 125

260 000

3 250

270 000

3 375

276 700

3 459

Hela tabellen finns i försäkringsvillkoren för AGS, § 18.

SJÖFOLK

Anställda inom sjöfartsbranschen.

Dag 1 – 60

Sjuklön 100 %. Från arbetsgivaren enligt sjömanslagen.

Dag 61 – 150

Sjuklön 100 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Lönedel under 7,5 pbb

Lönedel över 7,5 pbb

Dag 151 –

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Beslut om S/A

Sjuk- eller aktivitetsersättning. Från Försäkringskassan.

AGS månadsersättning.

1) Vad gäller sjukpenning finns lagstadgad begränsning som innebär att endast inkomster upp till inkomsttaket på 7,5 prisbasbelopp ersätts.

Månadsersättning från AGS

Vid sjuk-/aktivitetsersättning utbetalas månadsersättning från AGS - Se vidare under "LO Privat".

PRIVATA VÄG SAMT STÅL OCH METALL (BLÅ AVTALET)

Reglerna är desamma som för kommunala området (se nästa avsnitt) med undantag för att AGS gäller, och inte AGS-KL.

KOMMUNALA OMRÅDET

Allmänna bestämmelser, Energiavtalet (KFS), AGS-KL, PFA-SL och PA-KFS.

Lönedel under 7,5 pbb

Lönedel över 7,5 pbb

Karensdag

Dag 2 – 14

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt lag.

Dag 15 – 90

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjuklön 90 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Sjuklön 10 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

Dag 91 – 360

Sjukpenning 1) 80/75 % av SGI x 0,97. Från Försäkringskassan.

Sjuklön 80 %. Från arbetsgivaren enligt avtal.

AGS-KL dagsersättning.

Beslut om S/A

Sjuk- eller aktivitetsersättning. Från Försäkringskassan.

AGS-KL månadsersättning 2)

AGS-KL månadsersättning.

1) Vad gäller sjukpenning finns lagstadgad begränsning som innebär att endast inkomster upp till inkomsttaket på 7,5 prisbasbelopp ersätts.

2) AGS-KL månadsersättning vid inkomster över den allmänna försäkringens inkomsttak ligger på nivån 65 % i inkomstskiktet 7,5 – 20 prisbasbelopp och 32,5 % i inkomstskiktet 20 – 20 prisbasbelopp.

Månadsersättning från AGS-KL

Den som uppbär aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning, har rätt till månadsersättning från AGS-KL med hänsyn till sin sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet. Se tabell ovan.

Månadsersättning från AGS-KL utbetalas i proportion till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning, alltså 25, 50, 75 eller 100 procent.

AGS-KL tillämpar samma tabell för månadsersättningen som AGS (se under Sjöfolk ovan).

För inkomster över 7,5 prisbasbelopp finns regler om sjukpension i PA-KL och PA-KFS.

Anslutningsvillkor

Du har rätt till sjukpension eller månadsersättning enligt avtalen respektive försäkringen om du:

  • har fyllt 18 år och omfattas av pensionsplanen eller försäkringen
  • uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan med minst 25 procent av heltid.

För det statliga området gäller PA03 regler om sjukpension vid halv, tre fjärdedels och hel sjukersättning från Försäkringskassan.

EFTERSKYDD

Sjukpensionsreglerna i pensionsavtalen och månadsersättningen i AGS-KL ger skydd också en viss tid efter det att anställningen har upphört.

AGS och AGS-KL har från och med 2004 ett efterskydd vid arbetslöshet i 720 ”friska” dagar. Det innebär att för den som insjuknar under efterskyddstiden förskjuts efterskyddstiden med det exakta antalet sjukdagar.

De olika ITP-avtalen och PA03 har ett efterskydd i 3 månader.

Efterskyddet innebär att om du blir sjuk efter det att du slutat din anställning men inom efterskyddstiden, har du rätt till månadsersättning respektive sjukpension från försäkring eller avtal om du beviljas sjuk-/aktivitetsersättning.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-07
Uppdaterad: 2014-05-13
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel