Arbetsförmåga

Den 1 juli 2008 infördes nya regler i den dåvarande lagen om allmän försäkring om hur och när Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan hos den som är sjukskriven vid vissa fasta tidpunkter. Regeringen kallar denna modell för ”rehabiliteringskedjan”

REHABILITERINGSKEDJAN - EN BEDÖMNINGSMODELL I TRE STEG

Den nu gällande modellen för arbetsförmågeprövning, "rehabiliteringskedjan", består av tre steg. Är du sjukskriven ska din arbetsförmåga prövas antingen mot ditt eget arbete, andra arbetsuppgifter hos din egen arbetsgivare eller mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Försäkringskassans bedömningsgrund för rätt till ersättning ändras efter 90 respektive 180 dagar.

Försäkringskassan utgår från följande frågor vid bedömningen, som styr rätten till sjukpenning:

  • Sjukdag 15-90. Har du förmåga att klara ditt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder?
  • Sjukdag 91-180. Kan du försörja dig efter att ha erbjudits annat arbete hos arbetsgivaren, det vill säga omplacering? Redan i detta steg av ”rehabiliteringskedjan” kan Försäkringskassan ordna ett kontaktmöte mellan dig och Arbetsförmedlingen.
  • Sjukdag 181 – 365. Kan du försörja dig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig? Om det är stor sannolikhet att du under denna period kan återgå i arbete hos arbetsgivaren kan särskilda skäl föreligga för att prövningen gentemot hela arbetsmarknaden kan skjutas upp. Efter dag 365 ska prövning dock alltid ske mot hela arbetsmarknaden. Prövningen kan också skjutas upp om det i annat fall kan anses oskäligt med en arbetsförmågeprövning mot hela arbetsmarknaden.

Prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar i en sjukperiod kan skjutas upp om det finns särskilda skäl eller i annat fall kan anses oskäligt. Även prövningen efter 365 dagar kan skjutas upp om det anses oskäligt med en prövning mot hela arbetsmarknaden.

Efter sjukdag 365 (karensdagen plus 364 ersättningsdagar) ska det alltid beaktas om du har en sådan arbetsförmåga att du kan försörja dig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig.

SAMMANLÄGGNINGSREGEL - ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

Observera denna sammanläggningsregel för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan är annorlunda än den sammanläggningsregel som gäller för att beräkna sjukpenningens storlek.

Dagar (kalenderdagar) i olika sjukperioder läggs ihop om du har förvärvsarbetat under en period som är kortare än 90 dagar mellan sjukperioderna eller om du inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna.

Det spelar ingen roll vilka diagnoser som du har haft för att sammanläggning ska bli aktuell. Alla typer av ersättningsdagar - med sjukpenning, rehabiliteringspenning eller förebyggande sjukpenning – läggs ihop. Alla dagar räknas som hela dagar, oavsett om ersättningen har betalats på heltid eller deltid.

Sjuklön som inte följs av sjukpenning räknas inte. När sjuklön följs av sjukpenning sker däremot en sammanläggning där även sjuklönen räknas in.

Sammanläggningen av sjukperioder innebär att den försäkrade vid nyinsjuknande snabbt kan nå ett högre steg i ”rehabiliteringskedjan” än vad som motsvaras av antalet sjukdagar i den aktuella sjukperioden.

Utlåtande från arbetsgivaren

Försäkringskassan kan begära att du som är sjukskriven själv skaffar fram och till Försäkringskassan skickar in ett utlåtande från arbetsgivaren om möjligheterna att ta tillvara din arbetsförmåga hos arbetsgivaren. Annars kan sjukpenningen sättas ned eller dras in. Om arbetsgivaren vägrar att utfärda ett utlåtande kan arbetsgivaren få böta. Utlåtandet ska skrivas på en särskild blankett.

Ny ledighetslag

Om du är sjukskriven och har en anställning har du rätt att få tjänstledigt utan lön för att prova ett nytt arbete. En av förutsättningarna är att sjukperioden varat i minst 90 dagar, en annan att det finns ett anställningsavtal med en ny arbetsgivare (arbetsgivare 2).

Själva anställningsavtalet med arbetsgivare 2 ska ha träffats under sjukdag 91 – 180 men ledigheten kan påbörjas senare. Som mest kan du vara tjänstledig från arbetsgivare 1 i nio månader. Om det nya arbetet exempelvis påbörjas sjukdag 181, blir ledigheten maximalt sex månader.

Det krävs inte att det nya arbetet avser en viss anställningsform eller att det har en viss omfattning. Ledighetens omfattning hos arbetsgivare 1 anpassas till omfattningen på anställningen hos arbetsgivare 2. En specialregel är dock att även du som har en heltidsanställning hos arbetsgivare 1 som du är halvtidssjukskriven från har rätt att prova en heltidsanställning och därmed vara helt ledig från arbetsgivare 1.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2014-02-27
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel