Sjukdom

I detta kapitel får du information om ersättningar vid medicinskt grundad arbetsoförmåga – oavsett om orsaken till sjukfrånvaron är sjukdom, olycksfall på fritiden eller arbetsskada.

Vid arbetsskada kan du ha rätt till ytterligare ersättningar som du kan läsa mer om i avsnittet, "Arbetsskada".

Här kan du läsa om

Lagstadgade försäkringar och motsvarande

Sjuklön enligt SjLL

Sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning och övriga ersättningar enligt socialförsäkringsbalken, SFB

Avtalsförsäkringar

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS och sjuklöneavtal

Medlemsförsäkringar

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Medlemsolycksfall – Fritid

Rätten till ersättning enligt både lag och kollektivavtal grundas på att du

  • lider av en sjukdom eller har drabbats av ett olycksfall – det vill säga det ska finnas ett medicinskt tillstånd av ohälsa (arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden räknas inte)

och att

  • det medicinska tillståndet av ohälsa sätter ned din arbetsförmåga.

Nya socialförsäkringsbalken – här finns lagarna

Den 1 januari 2011 trädde den nya socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft och ersatte då bland annat lagen om allmän försäkring, AFL, där alla bestämmelser om ersättning enligt lag vid sjukdom dittills funnits. Även innehållet i flera andra lagar som kan anses höra till sakområdet Sjukdom har förts över till den nya socialförsäkringsbalken.

Dispositionen i SFB skiljer sig dock från den som vanligen används i material för försäkringsrådgivare. Exempelvis behandlas i SFB både sjukdom och arbetsskada i samma avdelning (C). I denna bok är dessa sakområden separata kapitel. SFBs disposition är annorlunda också när det gäller förmåner som handikappersättning och bostadstillägg. Dessa återfinns i varsin avdelning, D respektive G.

Till sakområdet Sjukdom hör ett antal underavdelningar dels i SFB avdelning C, dels i SFB avdelning D och G.

Observera direktlänkarna nedan till respektive avdelning är något "långsamma" vid användning

C:II

Sjukpenning m m

kap 24 – 28

C:III

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning

kap 29 – 31

C:IV

Sjukersättning och aktivitetsersättning

kap 32 – 37

C:VI

Särskilda förmåner vid smitta, sjukdom eller skada

kap 45 – 47

D:II

Handikappersättning, assistansersättning och bilstöd till försäkrade med funktionshinder

kap 50 – 52

G:III

Bostadstillägg

kap 99 – 103

Inget jobbskatteavdrag på ersättning enligt SFB

Det så kallade jobbskatteavdraget, som sänker inkomstskatten, gäller bara för inkomster från förvärvsarbete – inte om inkomsten kommer från en socialförsäkring eller motsvarande eller från det allmänna pensionssystemet. Det innebär att du som får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjuk-/aktivitetsersättning betalar högre inkomstskatt på dessa ersättningar enligt socialförsäkringsbalken än på din lön.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-17
Uppdaterad: 2014-10-03
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel