Arbetsskada

I detta kapitel får du information om de försäkringar som lämnar ersättning vid arbetsskada. Dessa ersättningar ligger som regel "ovanpå" sjukpenning och aktivitetsersättning/sjukersättning. Läs därför gärna kapitlet Sjukdom och detta kapitel tillsammans.

Mer detaljerade beskrivningar av ersättningar vid arbetsskada finns i LOs bok "Skadehandboken". Den är visserligen utgiven år 2008, men är fortfarande aktuell i allt väsentligt. Använd den som komplement till detta kapitel även när det gäller praktiska anvisningar för fackligt arbetsmiljöarbete och för utredning och anmälan av arbetsskador. Skadehandboken hittar du som vidstående bilaga.

Lagstadgade försäkringar och motsvarande

Arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken, SFB, avdelning C samt, beträffande dödsfall p g a arbetsskada, avdelning F.

Avtalsförsäkringar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA och TFA-KL samt Avtal om personskada, PSA

NYHETER

Nya socialförsäkringsbalken – här finns lagarna

Den 1 januari 2011 trädde den nya socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft och ersatte då bland annat lagen om arbetsskadeförsäkring, LAF, där alla bestämmelser om ersättning enligt lag vid arbetsskada dittills funnits. SFB har också ersatt lagen om statligt personskadeskydd, LSP, och lagen om krigsskadeersättning till sjömän.

Dispositionen i SFB skiljer sig dock från den som vanligen används i våra material för försäkringsrådgivare, bland annat denna grundbok. Exempelvis behandlas i SFB både sjukdom och arbetsskada i samma avdelning (C). Här är dessa sakområden separata kapitel.

När sakområdet Arbetsskada beskrivs separat är det underförstått att ”grundersättningarna” vid arbetsskada är desamma som de som gäller på sakområdet Sjukdom. De lagstadgade ersättningar som gäller specifikt vid arbetsskada finns i SFB på två ställen, i avdelning C och avdelning F.

C:V

Förmåner vid arbetsskada

kap 38 – 44

F:III

Efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen m m

kap 86 – 88

Inget jobbskatteavdrag på ersättning enligt SFB

Det så kallade jobbskatteavdraget, som sänker inkomstskatten, gäller bara för inkomster från förvärvsarbete – inte om inkomsten kommer från en socialförsäkring eller motsvarande eller från det allmänna pensionssystemet. Det innebär att du som råkat ut för en arbetsskada och får sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta betalar högre inkomstskatt på dessa ersättningar enligt socialförsäkringsbalken än på din lön.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-07-17
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel