Ersättning

Tidigare kunde man få skadestånd men är sedan 2009 ändrat till ersättning.

Den arbetssökande, arbetstagare eller jämställd person (som fullgör yrkespraktik eller som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft) eller som blivit utsatt för repressalier (i enlighet med 2 Kap. 18 §), och vars rätt enligt diskrimineringslagarna har blivit kränkt, har rätt till ersättning.

1 § Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. När ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas. Ersättningen ska betalas till den som kränkts av överträdelsen.

Om det finns särskilda skäl kan ersättningen sättas ned helt eller delvis.

Här utgår man från arbetstvistlagen (1974:371). Ett lagbrott som innefattar ersättning uppkommer först om det uppstår en effekt av trakasserier/missgynnande.

5 Kap. 2 § Diskrimineringsombudsmannen, eller en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta till vara sina medlemmars intressen och som inte är en sådan arbetstagarorganisation som avses i tredje stycket, får som part föra talan för en enskild som medger det. När ombudsmannen eller föreningen för sådan talan får ombudsmannen eller föreningen i samma rättegång också föra annan talan för den enskilde om han eller hon medger det.
...
För att få föra talan ska föreningen med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i övrigt varalämpad att företräda den enskilde i målet.

När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får ombudsmannen eller föreningen föra talan bara om arbetstagarorganisationen inte gör det.

Om den arbetssökande företräds av en facklig organisation, eller någon av diskrimineringsombudsmännen, ska talan i princip väckas vid Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är första och enda instans att avgöra målen.

Om berörd individ för sin egen talan, med eller utan advokat, ska talan väckas vid tingsrätten. Tingsrättens dom kan sedan överklagas till Arbetsdomstolen.

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2009-03-09
Uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel