Repressalier

Med repressalier avses när arbetsgivaren eller någon företrädare till denna ”bestraffar” en arbetstagare eller med arbetstagare jämställd person (eventuell inhyrd/inlånad, eller som fullgör yrkespraktik), som gjort en anmälan om diskriminering eller trakasserier, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning om diskriminering. För att vara inblandad i en utredning räcker det med att exempelvis påtala att arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet att utreda eller förhindra trakasserier.

Bestraffning
En ”bestraffning” innebär en arbetsledningsåtgärd som på något sätt är negativ, såsom till exempel utebliven belöning.

När arbetsgivaren är skyldig att utreda
3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna traksasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. ...

Rätten till skrifliga uppgifter om vald kandidat
4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Skyldigheter för chefer
I en chefs anställningsåtagande ingår att denna ska se till att arbetsgivaren följer olika arbetsrättsliga regler i förhållande till arbetstagare och arbetstagarsidan. Detta innebär att även varje enskild chef för sin del är skyldig att följa lagen.

Den arbetsgivarföreträdare som utsätter arbetstagare för repressalier bryter mot sitt anställningsavtal, vilket är att betrakta som allvarlig misskötsamhet. Det kan motivera uppsägning, och i alltför uppenbara fall av misskötsamhet även avskedande.

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2006-08-16
Uppdaterad: 2009-03-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel