Indirekt diskriminering

Den indirekta diskrimineringen uppstår när en arbetssökande, en arbetstagare eller någon som söker eller fullgör yrkespraktik utan att vara anställd, på grund av visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, upplever sig vara missgynnad i förhållande till personer (inte någon viss eller bestämd person), som inte har just det könet, könsöverskridande identiteten eller uttrycket, etniska tillhörigheten, trosuppfattningen, funktionshindret, sexuella läggningen eller åldern.

Lagen
En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål/syfte och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Ett ärendes gång för indirekt diskriminering
Bevisbörda hos arbetstagarsidan
1. Arbetsgivaren missgynnar en arbetstagare eller arbetssökande som tillhör ”skyddad kategori” (diskrimineringsfaktorn)
2. genom att tillämpa ett kriterium, en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
3. men som i praktiken särskilt missgynnar personer som tillhör den ”skyddade kategorin”. Bevisbörda hos arbetsgivaren
4. Motiveras av berättigat mål och medlen (för att uppnå målet) är lämpliga och nödvändiga (intresseavvägningskriteriet).

Nedan följer närmare beskrivning av moment 2 och 3.

2. Missgynnande
Arbetsgivaren tillämpar ett kriterium, en bestämmelse eller ett förfaringssätt som till synes är neutralt, men som drabbar en person som har ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Den indirekta diskrimineringen kan till exempel uppstå genom att en arbetssökande på grund av viss etnisk tillhörighet, upplever sig vara missgynnad i förhållande till personer (inte någon viss eller bestämd person), som inte har just den etniska tillhörigheten. Observera att någon viss jämförelseperson inte behövs vid indirekt diskriminering.

3. Särskilt missgynnar personer i ”skyddad kategori”
Exempel på missgynnande av personer i den ”skyddade kategorin” är om det vid en platsannons framgår att det krävs att man ska ha genomgått sin utbildning i Sverige, eller ha svenska som modersmål, eller om arbetsgivaren utför lämplighetstester som är utformade med krav på till exempel fysisk prestationsförmåga, viss rörelseförmåga. Vidare kan det handla om uniformskrav eller särskild klädsel som tillämpas i verksamheten.

Det saknar i princip betydelse hur och av vilket skäl som ett eventuellt krav eller motsvarande har uppställts. I praktiken kan även tillsynes neutrala krav, medföra ett missgynnande av personer i den ”skyddade kategorin”. Det kan till exempel i kollektivavtal anges att vissa huvudbonader är tillåtna utöver uniformen. En person i den ”skyddade kategorin” kan dock uppleva att bestämmelsen är diskriminerande om denna av religiösa skäl vill eller måste bära en viss huvudbonad som inte tillåts av arbetsgivaren. Det avgörande är inte om det är fråga om indirekt diskriminering, utan vilka typer av tillämpningar som kan vara indirekt diskriminerande.

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2006-08-16
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel