Nämnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering har uppgiften att pröva överklaganden av vitesförelägganden utfärdade av diskrimineringsombudsmannen, samt på framställan av diskrimineringsombudsmannen fatta beslut om vitesförelägganden i syfte att arbetsgivare ska fullgöra sina skyldigheter att på arbetsplatsen vidta aktiva åtgärder avseende etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Nämndens beslut kan inte överklagas.

För att diskrimineringsombudsmannen ska kunna driva ett enskilt ärende krävs att berörd medger det.

Exempel på tillämpningsområde 1
Om arbetsgivaren inte efter uppmaning fullföljer sin upplysningsskyldighet, kan diskrimineringsombudsmannen vid vite förelägga arbetsgivaren att fullgöra sin skyldighet. Arbetsgivaren kan sedan överklaga detta vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Om nämnden anser att arbetsgivaren har fog för sin talan, ändrar nämnden diskrimineringsombudsmannen beslut om föreläggandet med vite.

Exempel på tillämpningsområde 2
Om en arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter, kan diskrimineringsombudsmannen göra en framställan hos Nämnden mot diskriminering i syfte att arbetsgivaren ska föreläggas att leva upp till lagens regler. Diskrimineringsombudsmannen ska i en sådan framställan ange:

1. Vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgivaren

2. Vilka skäl som åberopas till stöd för framställan

3. Vilken utredning som har gjorts

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2006-04-03
Uppdaterad: 2009-03-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel