Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Tillsynen av skyddslagstiftningen utövas av diskrimineringsombudsmannen.

Med tanke på att ”religion eller annan trosuppfattning” är en självständig diskrimineringsfaktor, har det i lagstiftningen klargjorts att ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Diskrimineringsombudsmannens funktion
Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd, upplysningar och på annat sätt medverka till att den som utsätts för diskriminering enligt nämnda områden, kan ta tillvara sina rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannen uppgift är att dels allmänt driva frågor rörande diskriminering enligt nämnda områden, och dels företräda enskilda arbetstagare och arbetssökande. I den senare rollen handlar det om att diskrimineringsombudsmannen ska driva fall som har prejudicerande betydelse, eller där det för övrigt finns särskilda skäl (till exempel att berörd facklig organisation har meddelat att man inte avser att företräda medlemmen, och diskrimineringsombudsmannen gör bedömningen att den enskildes rätt inte har blivit tillvaratagen).

Förutom omvanstående ska diskrimineringsombudsmannen även övervaka att arbetsgivaren och arbetstagare samverkar om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Diskrimineringsombudsmannen rättigheter
Diskrimineringsombudsmannen har rätt att begära upplysningar av arbetsgivare i syfte att de ska kunna utöva sin tillsyn över lagarnas efterlevnad. Arbetsgivare är i princip skyldiga att lämna de uppgifter om förhållandena i verksamheten, eller uppgifter om meriter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild, som kan vara av betydelse för diskrimineringsombudsmannens tillsynsfunktion. Härutöver äger ombudsmannen tillträde till arbetsplatser eller andra lokaler där verksamheten bedrivs för undersökningar som kan ha betydelse för tillsynen.

Ovanstående rättigheter för diskrimineringsombudsmannen gäller inte om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som talar emot det. I sådant fall har Nämnden mot diskriminering i uppgift att bedöma om arbetsgivaren har fog för sin uppfattning.

Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har uppgiften att pröva överklaganden av vitesförelägganden utfärdad av diskrimineringsombudsmannen, samt på framställan avseende att mot kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning fatta beslut om vitesförelägganden i syfte att arbetsgivare ska fullgöra sina skyldigheter att på arbetsplatsen vidta aktiva åtgärder. Nämndens beslut kan inte överklagas.

För att diskrimineringsombudsmannen ska kunna driva ett enskilt ärende krävs att berörd medger det.

Om ombudsmannen i något fall inte vill göra en framställning till nämnden mot diskriminering, om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation (såsom exempelvis förbundet SEKO) i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal göra en framställning i fråga om aktiva åtgärder i arbetslivet.

Exempel på tillämpningsområde 1
Om arbetsgivaren inte efter uppmaning fullföljer sin upplysningsskyldighet, kan diskrimineringsombudsmannen vid vite förelägga arbetsgivaren att fullgöra sin skyldighet. Arbetsgivaren kan sedan överklaga detta vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Om nämnden anser att arbetsgivaren har fog för sin talan, ändrar nämnden diskrimineringsombudsmannens beslut om föreläggandet med vite.

Exempel på tillämpningsområde 2
Om en arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter, kan diskrimineringsombudsmannen göra en framställan hos Nämnden mot diskriminering i syfte att arbetsgivaren ska föreläggas att leva upp till lagens regler. Diskrimineringsombudsmannen ska i en sådan framställan ange:

1. Vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgivaren
2. Vilka skäl som åberopas till stöd för framställan
3. Vilken utredning som har gjorts

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2006-04-03
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel