Preskription

I och med den nya lagen som trädde i kraft 1 januari 2009, har diskrimineringsombudsmannen numera rätt att avbryta preskriptionstiden en gång. I ett sådant fall löper en ny preskriptionstid från dagen som arbetsgivaren skriftligen meddelats om det av diskrimineringsombudsmannen. Den nya paragrafen ( 5 §) gäller dock inte för fall som avser ogilitigförklaring av upppsägning eller avskedande.

Observera att de arbetsrättsliga reglerna har relativ korta preskriptionsfrister.

Avsked eller uppsägning
Beträffande skadeståndstalan för brott mot diskrimineringslagarna, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren inom fyra månader från den dagen denna blev uppsagd eller avskedad. Efter underrättelsen har arbetstagaren fyra månader på sig att väcka talan vid domstol.

Om tvisteförhandling påkallats inom den förstnämnda fyramånadersperioden, räknas den efterföljande perioden från det att tvisteförhandlingen avslutades. Observera att den sammanlagda preskriptionstiden i och med detta ofta blir kortare. Om du till exempel blir klar med den första perioden efter en månad, börjar den nya perioden räknas redan samma dag. Det innebär att ärendet i detta fall preskriberas redan efter 1+4=5 månader, istället för 4+4=8 månader.

Annan orsak
Om skadeståndstalan med anledning av påstådd diskriminering förs av någon annan orsak än uppsägning eller avsked gäller andra preskriptionstider. Följande gäller för de som är medlemmar i en facklig organisation:

1.   Inom fyra månader från att berörd facklig organisation får kännedom om kränkningen, ska arbetstagarsidan påkalla tvisteförhandling (om sådan kan påkallas enligt medbestämmandelagen). Förhandlingen måste sedan äga rum senast inom två år efter det att kränkningen ägde rum.
2.   Inom två månader efter det att den lokala tvisteförhandlingen avslutades, ska en central tvisteförhandling påkallas (om central förhandling ska äga rum enligt gällande kollektivavtal).
3.   Inom tre månader från det att tvisteförhandlingen avslutades, ska talan väckas vid domstol. Observera att om en central förhandling har ägt rum, räknas dessa tre månader från det att den centrala förhandlingen avslutades. Om talan inte väcks av den fackliga organisationen, utan där arbetssökande eller arbetstagaren själv (eller med någon diskrimineringsombudsmannen) avser att stämma arbetsgivaren, har man ytterligare två månader på sig för att stämma arbetsgivaren.

Om man inte är medlem i en facklig organisation, ska den diskriminerade väcka talan om ersättning vid domstol inom fyra månader efter det att denna har fått kännedom om kränkningen. Talan måste dock väckas senast inom två år efter att kränkningen ägde rum.
Om talan om ersättning avser beslut om anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig anställning, ska tidsfristerna räknas från den dag då anställningsbeslutet vann laga kraft.

Anmärkning
Det går även att yrka ogiltigförklaring av uppsägning eller avsked enligt anställningsskyddslagens regler (1982:80), men då handlar det inte om brott mot diskrimineringslagarna. I anställningsskyddslagen framgår att, om en avskedad eller uppsagd arbetstagare vill få åtgärden ogiltigförklarad, måste denna underrätta arbetsgivaren inom två veckor. Inom ytterligare två veckor måste sedan yrkande om ogiltigförklaring väckas. Om tvisteförhandling påkallats inom den förstnämnda tvåveckorsperioden, räknas den efterföljande perioden från det att tvisteförhandlingen avslutades.

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2006-04-03
Uppdaterad: 2009-03-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel