Mobiltelefoni

Mobiltelefonerna finns nu i var mans hand, men tidvis går diskussionerna höga om dess farlighet. Det är risker från mobilens strålning mot hjärnan, masternas påverkan på personer i omgivningen och om man tappar koncentrationen som bilförare om man samtidigt använder mobil. Det finns fortfarande mycket att forska och diskutera.

Modern telefoni omfattar även IP-telefon, men det finns risker förknippade med att göra telefonen beroende av elnätet. Bryts strömmen försvinner även telefonfunktionen det är enkelt att förstå men det finns andra problem också som trygghetslarm för äldre men skillnaden för andra som är beroende av en fungerande telefon är liten.

Trots allt fler elektriska apparater som avger strålning så utsätts vi inte för mer strålning visar strålskyddsinstitutets långsiktiga mätningar.

Strålning från mobiltelefoner befaras vara farlig. Det är känt att temperaturen i vävnaden stiger, en finess vi använder i mikrovågsugnen.

Undersökningar har gjorts på hur den överförda energin påverkar människokroppen men undersökningarna är inte systematiska och kunskapen är därför inte så bra. Forskarna har inte hittat något samband mellan symptom (som huvudvärk, svindel, yrsel, koncentrationssvårigheter och sömnbesvär) och fält med lägre frekvens (elanvändning och bildskärmar). Under perioden 2002-2012 har forskarna lärt sig betydligt mer om hur fälten och energin fördelas i kroppen tillsammans med förbättrade mätmetoder av de radiofrekventa fälten. Drygt 15 provokationsstudier har gjort, där det inte finns stöd för att symptomkänsliga personer kan koppla symptomen till om fält radiofrekventa fält är påslagna eller avslagna. Ett betydande antal epidemiologiska undersökningar av tumörer, med tyngdpunkt på hjärntumörer. Den samlade bedömningen är att det inte finns stöd för något samband mellan mobiltelefoni och hjärntumörer. En epidemiologisk undersökning ser på sjukdomens mönster i befolkningen, åldersgrupper, geografiskt, levnadsförhållanden, yrkeskategorier osv för att hitta högrisk- och lågriskområden. En annan metod är kohortundersökning som tittar på långtidseffekter av exponering, som att använda en viss kemikalie eller läkemedel eller ha vissa levnadsvanor. Läs mer om 10-årsundersökningen (på engelska) i bilagan till höger eller om undersökningsmetoder.

För att få mer kunskap om mobiltelefoner kan orsaka sjukdomar i hjärnan, huvudvärk och sömnrubbningar genomförs en internationell studie med forskare från Sverige, Danmark, Finland, Holland och Storbritannien. Studien ska följa hälsan hos en grupp som använder mobiltelefoner under 25 år. Projektet databas innehåller 200 000 män och kvinnor, och uppgifter hämtas från register över befolkningens hälsa (till exempel cancerregistret) och projektbeskrivningen finns hos FAS.

I Läkartidningen (sid 3140 06-10 18) finns en artikel om att användning av mobiltelefoner på sjukhus paradoxalt nog ökar patientsäkerheten.

Vår svenska myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mycket läsvärt om mobiltelefoni.

Den finska strålsäkerhetscentralen, STUK, har också svensk text om mobiltelefoni.

Att använda mobiltelefonen samtidigt som man kör bil är en fråga som debatteras. I en del länder är det olagligt.

Tidningen Forskning och Framsteg har också skrivit om mobiltelefoner och varför det är så svårt att avgöra om det är farligt eller ej. För att läsa artikeln behöver man bli medlem men medlemsskapet kostar inget.

En stor studie med 13 länder inblandade visar inget samband mellan mobiltelefonanvändning och hjärntumör vid måttlig användning. Vid flitig användning är det för tidigt att uttala sig så där fortsätter forskningen skriver Ny Teknik på Norges nationaldag 2010.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-15
Uppdaterad: 2014-09-26
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel