Rehabiliterande

Med många arbetsskadeanmälningar och höga sjuktal finns det skäl att öka rehabiliterings- och anpassningsverksamheten inom företagshälsovården. Dessa insatser måste vara nära knutna till arbetsmiljön.

Tyngdpunkten i företagshälsovårdens verksamhet måste ligga på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Med många arbetsskadeanmälningar och höga sjuktal finns det skäl att öka rehabiliterings-och anpassningsverksamheten inom företagshälsovården.

Sådana insatser måste vara nära knuta till arbetsmiljön så att, när det gäller skador och sjukdomar som kan ha ett samband med arbetsförhållandena, det görs insatser med syfte att förebygga att fler människor drabbas av skador och ohälsa.

Ett problem idag hänger samman med att rehabiliteringen på arbetsplatserna ofta påbörjas för sent. Arbetet med rehabilitering kräver kunskap på många olika områden liksom bra metoder och fungerande organisation kring arbetet.

Ett av hindren kan vara att många företag inte har tillräckliga kunskaper om och metoder för hur anpassnings- och rehabiliteringsarbetet ska bedrivas. Det behöver utvecklas system för att i ett tidigt skede registrera och ta tillvara tecken på att rehabiliteringsinsatser kan behövas.

Rehabilitering handlar ofta om att medverka till att underlätta återgång i arbete efter en sjukskrivningsperiod. Företagshälsovården bör ha goda förutsättningar att medverka i en sådan yrkesinriktad rehabilitering genom sin kännedom om den anställdes hälsoförhållanden och kunskap om hur arbetet kan förbättras.

Företagshälsovården kan informera och utbilda chefer, arbetsledare, fackligt förtroendevalda, med flera om deras uppgifter i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Det har stor betydelse att kunna visa på de positiva effekterna av att en anställd får hjälp att kunna återgå i arbete.

En fråga som inte får glömmas bort i det här sammanhanget handlar om individens integritet. Ett arbetsgivaransvar för rehabilitering kan kräva en ökad insyn för arbetsgivaren i de anställdas hälsofrågor. Ofta kan rehabiliteringsinsatsen genomföras i samförstånd. I vissa fall kan en konflikt uppstå och det finns ett dilemma mellan arbetsgivarens behov av information och arbetstagarens rätt till integritet och sekretess.

Handläggningen när det gäller att hjälpa människor med långdragna sjukskrivningar att återgå i arbete haltar. Det saknas ibland kunskaper om samband mellan funktionshinder och arbetsförmåga. Det kan finnas brister i kontakten mellan företagshälsovården och primärvården. Dessutom kräver rehabilitering ofta tid och resurser och kan vara lägre prioriterat i företagen.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2006-01-29
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel