Förebyggande

Företagshälsovården ska bland annat bidra med beslutsunderlag som beskriver sambanden mellan arbetsförhållanden och hälsa/arbetstillfredsställelse och i en dialog med företagen diskutera behovet av olika insatser.

I företagshälsovårdens verksamhet ska ingå att ge beslutsunderlag som beskriver sambanden mellan arbetsförhållanden och hälsa/arbetstillfredsställelse och tillsammans med företagen diskutera behovet av olika insatser.

Det inebär att företagshälsovården ska kunna förutsäga sannolika effekter på hälsan vid nya eller förändrade arbetsförhållanden, bedöma effekterna av olika åtgärder och redovisa effekter av befintliga förhållanden, om inte något görs.

Det ska inte bara handla om kartläggningsarbete, riskbedömningar. Även ett deltagande i förändringsarbete och projektarbete ingår.

Det förebyggande arbetet kan delas in i olika områden.

- Medverkan vid utformning av arbetsmiljön, till exempel vid planering och införande av nya eller förändring av befintliga processer, arbetsmetoder, lokaler, anskaffning av nya maskiner, produkter och utrustning, arbetsorganisatoriska förändringar.

- Undersökning och bedömning av risker och problem vid befintliga arbetsförhållanden och medverkan vid förändring av dessa. Här kan det handla om, till exempel teknisk utrsutning, poduktionssystem, arbetsmetoder, arbetsorganisation. Uppföljning och analys av, till exempel sjukfrånvaro, arbetsskador, personalomsättning kan ingå.

- Riskövervakning.

- Information, utbildning, träning inför nya eller förändrade arbetsförhållanden, arbetsmiljörisker, föreskrifter. Medverkan i kurser och utbildning.

- Individinriktade insatser för att undvika skador, till exempel rådgivning eller annan hjälp så att arbetstagarna undgår besvär och skador.

Den förebyggande inriktningen bör ha en stor tyngdpunkt så att det går att delta med tidiga förebyggande åtgärder och bevakning av arbetsmiljöfrågorna under såväl planerings- som genomförandefaserna.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2006-01-29
Uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel