Diskriminering

Medborgarna i hela EU är skyddade mot diskriminering i arbetslivet. Diskriminering kan kort beskrivas som olika behandling av lika fall.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i uppgift att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Myndigheten ska utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, ta emot anmälningar från enskilda och arbeta främjande med rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Enligt lagen är ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter utan verkan i den delen. (1 kap 3 §)

Bilagorna till höger har samband med den nya lagen från 1 januri 2009 och innefattar den nya diskrimineringslagen 2008:567, propostitionen 2007/08:95 och slutbetänkandet av diskrimineringskommittén SOU:22.

Till höger har du även en bilaga (Trakasserier) från arbetarskyddstyrelsens författningssamling avseende kränkande särbehandling i arbetslivet.

Mer om diskriminering finner du på do.se

Publicerad av: Tim Söderström
Publicerad: 2005-12-15
Uppdaterad: 2014-09-29
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel