Kränkande särbehandling

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 1993:17 definierar begreppet enligt följande: Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda och studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kränkande särbehandling AFS 1993:17Dessa företeelser kallas i dagligt tal vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier och har alltmer framstått som särskilda problem i arbetslivet.
De innefattar också sexuella trakasserier och trakasserier på grund av sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.  

Det är ofta olika lagar, föreskrifter och avtal som på olika sätt griper in i varandra vid komplicerade trakasseriproblem.
En viktig lag är naturligtvis arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som gäller för både anställda och studenter. 

Exempel på kränkande särbehandling - att systematiskt ignorera en medarbetare eller student, t ex att inte tala med eller lyssna på honom/henne
- att försvåra arbetets utförande, t ex undanhålla information
- att frysa ut någon ur gemenskapen
- att kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra
- att förtala och/eller nedsvärta
- att sjukförklara
- att omotiverat frånta eller förändra arbetsrum eller arbetsuppgifter.

Andra betydelsefulla lagar är:
medbestämmandelagen (MBL)
lagen om anställningsskydd (LAS),
Diskrimineringslagen
lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) 
brottsbalken


Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2009-12-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel