Nödfalls- och Säkerhetsarbete

I all verksamhet kan det ibland inträffa oförutsedda händelser vilka gör att arbetet och arbetstiden inte kan bedrivas på normalt sätt. Det kan handla om naturkatastrofer, olyckshändelser etcetera där den ordinarie arbetstiden inte kan tillämpas. Det kan då handla om nödfallsövertid och säkerhetsarbete.

I den normala verksamheten brukar det inte vara några problem att tillämpa arbetstidslagens bestämmelser om arbetstid och vila eller om det finns kollektivavtal de bestämmelser som finns reglerade i dem.

Det kan ibland inträffa en naturkatastrof eller olyckshändelse eller en annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses. Arbetet måste avbrytas, eller det finns en överhängande fara för ett avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom. Vid sådana tillfällen får övertid tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver, nödfallsövertid.

Det kan handla om översvämning, brand, avbrott i el- och vattendistribution liksom maskinhaveri som stoppar driften i en större industri.

Nödfallsövertid får inte tas ut för att hämta in en produktionsförsening eller för reparationer som kan planeras eller som bara avser normalt underhåll. Det handlar om sådant som arbetsgivaren inte kunde förutses, sådant som brukar kallas för force majeure.

Vissa verksamheter kan också klassas som säkerhetsarbete och där råder andra bestämmelser som regleras av olika myndigheter, till exempel Elsäkerhetsverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Järnvägsstyrelsen, Arbetsmiljöverket.

Arbetstidslagen har till sin karaktär formen av en skyddslag då den begränsar den arbetstid som arbetstagaren måste utföra. På liknande sätt begränsar den även uttaget av övertid. Begränsningen av uttaget vid Nödfallsövertid har tagits bort ur lagtexten, dvs tillstånd behöver ej sökas hos Arbetsmiljöverket. Uttaget ska fortfarande anmälas till den lokala fackliga organisationen som arbetsgivaren normalt har förhandlingar med, så snart som omständigheterna tillåter.

Publicerad av: Roger Pettersson,
Roland Eliasson
Publicerad: 2006-01-08
Uppdaterad: 2011-10-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel