Nattarbete

Nattarbete är förbjudet i arbetstidslagen men kan avtalas in i kollektivavtalen och begränsas. Nattarbete stör din naturliga sömnrytm.
Beslut i EU och svenska lagändringar kan på sikt påverka innehållen i gällande kollektivavtal.

Med skrivningarna i arbetstidslagen om minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila) finns i princip ett nattarbetsförbud. I dygnsvilan ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå.

Arbete kan äga rum mellan klockan 00.00 – 05.00 om det anses nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter, till exempel djurskötsel, vakttjänst och nödfall. Ett kollektivavtal kan träffas om att nattarbete tillåts.

Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Ett nattarbete som innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får inte utföras mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar.

En arbetstagare som till exempel regelbundet avslutar sitt arbetspass före klockan 01.00 eller som regelbundet börjar sitt arbetspass efter klockan 03.00 betraktas inte som nattarbetande enligt lagen. Det påverkar bl.a rätten till regelbundna hälsokontroller enligt arbetsmiljöföreskriften. Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 06.

I kollektivavtal kan arbete med särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning avgöras. I ett centralt kollektivavtal kan avsteg göras från nattarbetsreglerna. Arbetsmiljöverket kan ge dispens om det inte går att enas om ett kollektivavtal. Avvikelsen får inte medföra sämre villkor än vad som står i arbetstidsdirektivet. Om det råder tveksamhet om nattarbete verkligen behövs för verksamheten går det att vända sig till Arbetsmiljöverket för ett tolkningsutlåtande.

Hur undviker man riskerna med nattarbete?
Fler och fler av SEKO s medlemmar arbetar på oregelbundna arbetstider. Nattarbete orsakar sömnstörningar för de flesta och skadar din hälsa. Björn-Inge Björnberg,ombudsman på SEKO har för väg & bans område skapat ett bildspel, "Tid för återhämtning". Där kan du få tips på hur du ska undvika de risker som kan uppstå om du måste arbeta på natten. Du kan hitta materialet till höger på denna sida inom kort och ladda ner till din dator.

Forskningsrapporter ger mer tips
På ett flertal hemsidor kan du läsa mer om hur du kan minimera ohälsa vid nattarbete.
Arbetsmiljöverkets hemsida finns även en arbetsmiljöföreskrift som reglerar när hälsoundersökningar ska göras Om du har regelbundet nattarbete med 3 timmar eller 38% av årsarbetstiden ska hälsokontroll genomföras.

Publicerad av: Roger Pettersson,
Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2011-10-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel