Rast och paus

Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden, till exempel en lunchrast. Under rasten kan arbetstagaren lämna arbetsstället. Med paus menas ett kortare avbrott från arbetet, till exempel en kaffepaus. Under pausen får inte arbetstagaren lämna arbetsstället.

I arbetstidslagens paragrafer, 15-17, behandlas begreppen raster och pauser. Där klargörs också skillnaden mellan raster och pauser samt hur länge någon kan arbeta utan rast eller paus.

En rast innebär ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden då arbetstagaren inte behöver stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren ska på förhand ange längden på rasten och när den ska äga rum. Arbetet får inte hålla på längre än fem timmar i följd innan arbetstagaren får en rast. Antalet, längden och förläggningen av raster ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Allmänt kan sägas att om det bara finns en rast under arbetsdagen bör den inte understiga 30 minuter. Rasternas längd och förläggning framgår ofta av ett arbetstidsschema eller liknande.

Rasterna kan under vissa omständigheter bytas ut mot måltidsuppehåll om det beror på särskilda skäl, inte hur som helst. Måltidsuppehållen räknas in i arbetstiden. Det går att göra undantag från regeln om raster med stöd av kollektivavtal eller om det inte finns ett sådant med stöd av dispens från Arbetsmiljöverket.

Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser, till exempel en kaffepaus. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället. Pausen räknas in i arbetstiden. Det finns inte angivet hur många eller långa pauserna ska vara utan det anses mer vara ett allmänt uttryck för att det ska vara tillåtet att koppla av från arbetet då och då under arbetsdagen. Vid särskilt ansträngande arbeten, till exempel löpande band, ska arbetspauser läggas in, till exempel 5 minuter varje timme. De ska normalt finnas angivna i ett arbetstidsschema eller liknande.

De lokala parterna kan avgöra när särskilda arbetspauser kan vara motiverade, liksom deras längd och förläggning.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2013-09-27
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel