Mertid

Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet.
När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får mertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän mertid).

Mertid innebär en form av arbetstid som tillämpas för en deltidsanställd. Den motsvarar ungefär övertiden för en heltidsanställd. Mertiden uppkommer när den faktiska arbetstiden överstiger den ordinarie arbetstid eller jourtid som har avtalats vid anställningen.

Om till exempel den ordinarie arbetstiden uppgår till 40 timmar per vecka för en heltidsarbetande blir den 20 timmar för en halvtidsarbetande. Om denne arbetar 30 timmar blir mertiden 10 timmar. I anställningsavtalet framgår hur lång den ordinarie arbetstiden eller jourtiden ska vara.
 
Mertiden delas in i allmän mertid och nödfallsmertid på liknande sätt som övertiden och samma regler gäller för bägge kategorierna. Mertid får utnyttjas av arbetsgivaren för tillfälliga behov av ökad arbetstid och all ledighet från den ordinarie arbetstiden eller jourtiden som arbetstagaren har rätt till ska räknas som fullgjord arbetstid vid mertidsberäkningen. Nödfallsmertiden begränsas inte i antal timmar och den ska anmälas till den berörda fackliga organisationen.

Allmän mertid får tas ut med 200 timmar under ett kalenderår. Samma begränsning gäller för den allmänna övertiden. Någon övertid utöver den allmänna mertiden får inte tas ut av en deltidsanställd.

Ytterligare mertid utöver den allmänna mertiden kan tas ut med stöd av ett kollektivavtal eller om ett sådant inte finns dispens av Arbetsmiljöverket.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2006-01-08
Uppdaterad: 2007-03-05
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel