Övertid

Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). Från den 1 augusti 2011 har lagen ändrats och innebär att arbetsgivaren inte behöver fråga om extra uttag upp till 150 tim (tidigare ett dispenskrav) under särskilda omständigheter.

Om det inträffar något som gör att den ordinarie arbetstiden inte räcker får allmän övertid tas ut inom vissa gränser. Detsamma gäller om jourtiden inte skulle räcka till. Övertiden behöver inte innebära att arbete utförs utan att arbetstagaren bara kan finnas tillgänglig. Övertiden får bara utnyttjas för tillfälliga behov. Det ska finnas ett särskilt behov av ökad arbetstid. Det anses inte vara tillåtet att under ett par månader öka den dagliga arbetstiden med någon timme.

Vid beräkning av övertid jämförs den faktiska arbetstiden med måttet för den ordinarie arbetstiden eller jourtiden enligt lagen. Om det finns kollektivavtal gäller beräkningen enligt kollektivavtalet. All ledighet som arbetstagaren har rätt till från den ordinarie arbetstiden eller jourtiden ska räknas som fullgjord arbetstid.

Om ersättning för övertiden erhålls genom kompensationsledighet ska denna ledighet räknas som arbetad tid. Om en arbetstagare arbetar över några kvällar i början av veckan och för ledigt på fredagen som kompensation blir kvällsarbetet ändå övertid. Det går inte att neutralisera uppkommen övertid genom kompensationsledighet eller annan ledighet under begränsningsperioden.

Allmän övertid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Sammanlagt under ett kalenderår får den uppgå till högst 200 timmar per arbetstagare. Den nya lagskrivningen 2011, innebär att extra övertid, upp till 150 tim kan tas ut utöver allmän övertid under särskilda förutsättningar, utan att dispensansökan behöver sökas. Skyddsombuden kan pröva vad som är särskilda förutsättningar.

Fyraveckorsperioden ska läggas ut enligt ett fast och inte rullande system. Som allmän regel gäller att övertid får inte förekomma i sådan omfattning att arbetstagaren riskerar att bli sjuk eller råka ut för en olycka. Kollektivavtal kan tillåta avvikelser men får ej bryta mot EU direktivets minimiregler.

Kalendermånaden som begränsningsperiod gäller bara om den ordinarie arbetstiden beräknas per månad. Det förutsätter ett kollektivavtal.

All arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden eller jourtiden behöver inte vara övertid utan kan vara en inarbetning av ledighet och kallas för kvittningstid. . Om det behövs ytterligare tid kan ett kollektivavtal träffas om en förlängning av begränsningsperioden, antingen det gäller uttaget under en fyraveckorsperiod eller upp till ett kalenderår. Tiden får inte överstiga ett genomsnitt av 48 tim/vecka vilket är ett EU direktiv, oavsett uttag av Allmän övertid eller Extra övertid.

Publicerad av: Roger Pettersson,
Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2012-10-22
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel