Ventilation

Ventilation är en viktig faktor för ett gott arbetsklimat. Läs vad våra föreskrifter säger. Enligt lag är vi skyldiga att kontrollera våra ventilationsanläggningar regelbundet. Frisk uteluft ska in och gammal förorenad inneluft ska ventileras ut. Med tanke på hur mycket tid vi tillbringar inomhus är bra ventilation viktigare än vad många tror.

För att vi ska kunna må bra på våra arbetsplatser, krävs en bra kvalité på luften, det vill säga att det är en lagom temperatur samt att det är ren och frisk luft. För varmt eller kallt är inte bra. Lagom temperatur är cirka 20 grader. Blir det för varmt eller för kallt påverkas vår arbetsförmåga. Det är inte bra om luften innehåller föroreningar eller om luftens kvalitet försämras på grund av att den är allt för stillastående. Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund och per kvadratmeter golvarea när rummen används. Man bör även tillföra minst sju liter frisk luft per person som vistas i en lokal per sekund. Ökar vi mängden ny frisk luft blir arbetsmiljön märkbart bättre.


Arbetsprestationen blir bättre om ovanstående krav kan uppfyllas. Det är viktigt att vi har rätt kompetens när vi bygger nya lokaler, samt att vi kan planera på ett vettigt sätt. En bra luftkvalitet kan komma att kosta pengar. Dessa kostnader och planeringar kan vara väl motiverade om dessa ger en bra arbetsmiljö och hälsopåverkan.


Olika lokaler ger olika förutsättningar för hur man bör planera luftflöden. Exempelvis ger stora fönster upphov till kallras vintertid och uppvärmning sommartid. Vi ska även beakta att vi alla är olika som individer samt att vi alla upplever vårt klimat olika beroende bland annat på hur känsliga vi är. När det gäller luftens kvalitet så är det i första hand koldioxid som man mäter. Skulle det finnas radon i byggnaden är det extra viktigt med bra ventilaton.


Luften utomhus innehåller cirka 380 ppm (parts per million, anger exempelvis förekomsten av en gas i luft i antalet enheter som funktion av en million luftenheter, vid en temperatur på 0 grader Celsius). När halten koldioxid börjar närma sig 1000 ppm, kan man känna av besvär med bland annat trötthet och irritation. När många trängs i en varm och liten lokal med dålig ventilation kan CO2-halten bli så hög som över 3000 ppm. Vid så höga halter kan dofter bli besvärande.


Företagshälsovården brukar kunna hjälpa till med luftmätning om vi önskar. Problem med dålig luft kan åtgärdas med tekniska ventilationslösningar. Mest ekonomisk luftväxling ger oftast de system där man med hjälp av fläktar har kontroll över såväl till- som frånluftsflöden och där man har installerat värmeåtervinnare för att kunna ta tillvara frånluftens värmeinnehåll. Dessutom är det viktigt, att inte tillföra mer luft än det finns behov av. En viktig förutsättnig för en god funktion och ett energisnålt system är därför behovsstyrda luftflöden. Hus med självdrag släpper oftast varm luft rakt ut ur huset utan att ta tillvara på den värme som finns.


Buller från ventilationsanläggningar ska inte vara högre än vad som är nödvändigt. Moderna anläggningar har oftast en ljudnivå som inte stör. Även äldre anläggningar kan byggas om så att buller upphör. För att hålla ljudnivåerna nere är det önskvärt att ha lågt tryck, det vill säga låg hastighet i ventilationskanalerna. En stor mängd luft som trycks igenom trånga luftledningar ger en hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom bredare luftkananler inte låter alls. Ventilationsanläggningar ska kontrolleras regelbundet, enligt bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll. Intyg ska finnas som visar när besiktningen enligt obligatorisk ventilationskontroll senast är utförd. Det är viktigt att filter byts regelbundet. Gamla filter kan smutsa ner luften mer än de renar. Därav bör man byta filter minst två gånger per år för att de ska vara effektiva. Smutsiga gamla filter kan även täppa igen luftledningar.


Byggnadens ägare är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det ska även beaktas att lufthastigheten inne i lokalen ej ska vara högre än 0,15-0,20 meter per sekund.

Läs mer om riktvärden i Arbetsmiljöverkets AFS 2009:02, sid 11-13 och sid 50-62

Källa
Att se, höra och andas i skolan. Utgiven av Boverket och arbetarskyddsstyrelsen.
Luften inne dödar, en faktabok från Svensk Ventilation, VVS.
Tekniska förening och Astma och Allergiförbundet.

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2010-10-06
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel