Buller

När vi planerar våra arbetsplatser, är det viktigt att vi gör vad vi kan för att eliminera risken att utsättas för onödigt buller. Man kan bland annat reducera buller genom att inreda våra arbetsplatser på ett ändamålsenligt sätt.

Människan uppfattar ljud när luftens tryck varierar. När detta tryck blir för starkt, eller när det blir monotont malande, upplever vi det som ett obehag som vi kallar för buller eller oljud. Tystnad är i dag för många människor en bristvara. Trafiken, maskiner, datorer, fläktar med mera utsätter oss för buller. Buller är ljud som vi inte vill höra. Buller är den tredje vanligaste anledningen till arbetsskador i Sverige. Man uppskattar att cirka 400 000 svenskar utsätts för skadligt buller i sitt arbete.

Bullerskador är vanligare bland män än kvinnor.

Ljudtrycksnivån mäts i decibel (dB). En människa med bra hörsel kan uppfatta så svaga ljud som 5-10 decibel. Gränsen för obehag går vid cirka 110 decibel och för smärta vid 130-140 decibel. Tonhöjd och frekvens påverkar också hur vi upplever olika ljud.

Det totala frekvensområdet för ljud sträcker sig mellan 1-100 000 Hertz. En människa kan normalt uppfatta ljud mellan 16-20 000 Hertz. Mellan 1-20 Hertz ligger infraljudsområdet. Ultraljudsområdet ligger över 20 000 Hertz. Gemensamt för lågfrekventa, hörbara ljud och infraljud är att de är svåra att avskärma på grund av sin låga våglängd.

Källor som kan ge upphov till lågfrekvent ljud är exempelvis turbiner i vattenkraftstationer, stora båtmotorer och fläktar i ventilationsanläggningar. Vanligtvis är lågfrekventa ljud av måttlig styrka, men kan genom resonanseffekt förstärkas av exempelvis en ventilationskanal eller ett rum.

Ultraljud med högre frekvens än 20 000 Hertz, dämpas snabbt i luften. Ultraljud används bland annat inom industrin för rengöring, plastsvetsning och inom medicin för uppvärmning och diagnostik. Detta kan resultera i en övergående hörselnedsättning beroende på att hörselcellerna tillfälligt blivit förlamade. Ju starkare ljudet är över en viss gräns, desto större blir hörselförändringen. Denna gräns ligger lägre för högfrekvent buller än för lågfrekvent. Hörselskador kan uppstå om örat utsätts för ett kraftigt men kortvarigt buller.

En hörselnedsättning kan utvecklas vid för hög hörselbelastning. Det kan sedan ta flera timmar eller dagar innan hörseln hinner återhämta sig. Vid långvariga upprepande hörselnedsättningar så kan nedsättningen av hörseln bli permanent. Det förrädiska är att en hörselskada ofta kommer smygande genom att man "vänjer sig" vid bullret på sin arbetsplats. Vårt öra uppfattar tre decibels ökning som en knappt urskiljbar höjning av ljudnivån, medan en höjning med 10 decibel (A) uppfattas som dubbelt så starkt. I själva verket har då ljudet blivit 10 gånger starkare. Gränsen för när man bedömmer risken för hörselskador på en åtta timmars arbetsdag går vid 85 decibel (A) ekvivalentnivå. Med ekvivalentnivå menar man den genomsnittliga bullernivån. Det finns mätinstrument som kan mäta ekvivalent buller. Om man höjer ljudnivån till 88 decibel ekvivalentnivå, innebär det en fördubbling av ljudstyrkan. Det är då enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2005:16 endast tillåtet att arbeta fyra timmar. Vid 91 decibel ekvivalentnivå är det endast tillåtet att arbeta två timmar och så vidare.

Varaktigt öronsus är ofta ett tecken på att hörseln håller på att ta skada. Det är viktigt att använda hörselskydd i bullriga arbetsmiljöer. Det är viktigt att vi planerar för att så långt det är möjligt undvika störande och obehagliga ljud. Många ljud går att undvika och/eller isolera. Vi kan planera och möblera så att akustiken i en lokal blir ljuddämpande. Ett draperi kan exempelvis avsevärt minska den efterklang som kan uppstå av en ljudvåg.

Vid byggnation av nya lokaler ska bullerproblematiken beaktas, här finns tips och råd om hur man kan gå tillväga.


Besök gärna Arbetsmiljöverkets webbplats som har gjort en temasida om buller.

Läs mer om buller på Naturvårdsverkets eller Arbetsmiljöupplysningens hemsida.

Publicerad av: Dennis Larsson
Publicerad: 2005-11-09
Uppdaterad: 2012-10-22
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel