Arbetstid

1 augusti 2011 ändrades arbetstidslagen i vissa delar. Nyheten under 2011 är att allmänt uttag av övertid (200tim) har utökats med en bestämmelse som ger arbetsgivaren i vissa situationer ta ut extra övertid upp till ytterligare 150 tim. Arbetstidslagen kan fortfarande i sin helhet, eller i vissa delar, ersättas av bestämmelser om arbetstiden i kollektivavtal. Observera dock minimikraven i EU direktivet. För fartygsarbete gäller lagen om vilotid för sjömän.

Sedan den 1 augusti 2011 gäller en ny arbetstidslag. Angående förändringarna som avser extra övertidsuttag kan du läsa mer om på avsnittet övertid på denna del av skyddsnet.

Arbetstidslagen kan genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga organisationer, helt, eller delvis, ersättas med kollektivavtal. Förutsatt att det inte innebär försämringar i förhållande till EG-direktivet. I Sverige finns arbetstidsbestämmelserna ofta reglerade i kollektivavtal som skiljer sig från bestämmelserna i arbetstidslagen.

Arbetstidslagstiftningen har främst sitt ursprung i kravet på 8 timmars arbetsdag och 1920 fastställdes principen om 8 timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka i svensk lagstiftning. Kravet på 8 timmars arbetsdag, högsta tillåtna arbetstid per dygn, blev aldrig genomfört över hela arbetsmarknaden.

I den arbetstidslag som började gälla 1971 slopades begränsningen av dygnsarbetstiden med motiveringen att skyddsmotiven hade fått minskad betydelse. Arbetsmiljölagen från 1978 innehöll ett särskilt kapitel om arbetstidens förläggning, raster, pauser i arbetet, nattvila och veckovila, vilka tidigare hade funnits i arbetarskyddslagen. 1983 kom en ny arbetstidslag och skrivningarna i arbetsmiljölagen om arbetstidens förläggning upphörde och fördes över till den.

Genom Sveriges medlemskap i EU har EG-direktivet om arbetstidens förläggning i vissa avseenden medfört att förändringar har genomförts i den nu gällande arbetstidslagen. Även om det finns en särskild arbetstidslag finns det fortfarande kvar en skrivning i arbetsmiljölagen, i 3 kapitlet 10 §, som hänvisar till denna. Avsikten med den bestämmelsen ska vara att rikta uppmärksamheten på att de allmänna reglerna i arbetsmiljölagen också tar sikte på arbetstidsfrågor. Arbetstiden ses som en del av arbetsmiljön.

Fartygsarbete regleras i lagen om vilotid för sjömän (SFS 1998:958), undantag för vissa grupper finns i förordningen om vilotid för sjömän (SFS 1998:962). För arbete vid vägtransport gäller lagen om arbetstid för visst vägransportarbete (SFS 2005:395). I lagen om arbetstid medmera för flygpersonal inom civilflyget (SFS 2005:426) finns också särskilda bestämmelser.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-09
Uppdaterad: 2012-11-08
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel