Företagshälsovård

Med företagshälsovård menas en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser och ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

I Sverige finns ingen lagstiftning om en obligatorisk företagshälsovård utan istället regleras det mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackliga organisationer, genom avtal på arbetsmiljöområdet.

I arbetsmiljölagens 3 kap 2b§ nämns att arbetsgivaren ska ”svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”

I Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2000:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, nämns bland annat i 12 § att när ”kompetens inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.”

Företagshälsovården har i huvudsak tre arbetsområden: förebyggande rehabilitering och arbetsanpassning samt sjukvård i begränsad omfattning. Frågan om en obligatorisk företagshälsovård har aktualiserats genom att det saknas avtal om företagshälsovård som täcker den helt övervägande delen av arbetsmarknaden.

Idag finns inga krav på vad som ska klassificeras som företagshälsovård och det kan bli aktuellt med en certifiering framöver. Detta hänger samman med att det finns en rekommendation från ILO (Internationella arbetarorganisationen), nummer 161, som Sverige har godkänt. Där nämns att om det inte finns avtal som täcker arbetsmarknaden måste det lagstiftas om en företagshälsovård.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2013-08-13
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel