Psykosocial skyddsrond

Det borde vara lika självklart att genomföra en psykosocial skyddsrond som det är att göra en fysisk skyddsrond.

Med psykosocial skyddsrond menas att man undersöker den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats.

Man kan genomföra denna skyddsrond i ett öppet forum eller i form av enkät.

Psykosocial skyddsrond
Skyddsrond ska hållas en gång per år och det är arbetsgivaren som påkallar skyddsrond. Påkallar inte arbetsgivaren så kan skyddsombudet göra en psykosocial skyddsrond. Skyddsronden är arbetstagarnas agenda där öppenhet och uppriktighet ska vara mötets prägel.

Diskussionerna ska helst utmynna i konstruktiva idéer, handlingsplaner och beslut.

Exempel på checklista för psykosocial skyddsrond:

 • Är målen för verksamheten kända och tydliga?
 • Diskuteras mål och prioriteringar?
 • Har man gemensamma mätbara mål inom enheten?
 • Är arbetet organiserat så att den enskilda medarbetaren inom givna ramar själv kan reglera sin arbetstakt?
 • Har medarbetarna möjligheter att inom givna ramar själva bestämma över hur arbetet ska genomföras?
 • Är kontakten och samarbetet mellan arbetsledare/chef och övriga medarbetare på arbetsplatsen öppen och konstruktiv?
 • Är kontakt och gemenskap inom/mellan arbetsgrupper och personalkategorier tillfredsställande?
 • Får medarbetarna tillräcklig information för att arbetet ska kunna utföras?
 • Är informationen inom gruppen tillräcklig?
 • Ställs medarbetarna inför motstridiga eller svårförenliga krav i arbetet?
 • Ges återkoppling till arbetsgrupp/enskild medarbetare på utfört arbete?
 • Är åtgärder mot riskfyllt eller psykiskt påfrestande arbete vidtagna?
 • Är risker för våld, hot eller trakasserier uppmärksammade?
 • Finns fungerande säkerhetslarm och handlingsprogram? Utvärderas verksamheten kontinuerligt?


  Publicerad: 2005-11-11
  Uppdaterad: 2010-10-06
  Skriv ut
  E-posta
  Dela denna artikel