Artiklar

Visar resultat:1-25 av totalt 77
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Kollektivavtal eller inte?

2014-07-28

Minst 1 900 kronor mer i månaden får anställda med kollektivavtal när de är sjuka jämfört med anställda med samma lön på företag som saknar kollektivavtal. Ersättningsgapet ökar med stigande inkomst.

Läs hela artikeln här

Läs mer på media.folksam.se (extern länk)

02. Ansvar vid arbetsskador

2014-01-13

När det händer en olycka eller någon blir sjuk i arbetet ska den som skadats rapportera det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska så fort som möjligt göra en anmälan till Försäkringskassan.

Läs hela artikeln här

Läs mer på av.se (extern länk)

03. PT i mål om arbetsskadeförsäkring

2013-09-16

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett ärende om arbetsskadeförsäkring (Livränta), för att avgöra om Försäkringskassans lagakraftvunna beslut om återbetalningsskyldighet utgör hinder mot att kassan på nytt prövar frågan om återbetalning.

Läs hela artikeln här

04. LO-TCO Rättsskydd AB - fackets juridiska byrå

2013-06-15

Rättsskyddsbolaget summerar och informerar om verksamheten

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

05. Ny metod för att utreda arbetsförmåga testas

2013-05-22

Den nya metoden för att bedöma arbetsförmåga hos den som varit sjukskriven i 180 dagar kommer nu att testas i åtta landsting. Ett av de viktigaste målen är att öka den enskildes delaktighet och förståelse för besluten.

Läs hela artikeln här

06. HFD medger pt för livränteberäkning

2013-05-22

Domstolen ska pröva hur semesterlön och semesterersättning ska beräknas när man ska fastställa livränteunderlaget.

Läs hela artikeln här

07. Långsjuk får sjukersättning

2013-05-21

Kammarrätten i Göteborg menar att kvinnan trots få objektiva fynd som styrker hennes besvär ändå har rätt till sjukersättning då hon ända sedan 1999 har ansttes sakna arbetsförmåga.

Läs hela artikeln här

08. Fler ersätts för arbetsskada

2013-05-21

Fler personer fick ersättning för arbetsolyckor under åren 2010 och 2011. Men allt färre personer fick ersättning för arbetssjukdom. Det är två trender i årets arbetsskaderapport från AFA Försäkring.

Läs hela artikeln här

09. .Las – en skadeskjuten kråka

2013-04-17

http://arbetet.se/wp-content/uploads/2013/04/kraka1513.jpg" alt="" width="515" height="333" />

Läs hela artikeln här

10. Försäkringskassans passivitet halverar återkrav

2013-03-21

2003 anmälde mannen, som skadats i sitt arbete som piketpolis och uppbar livränta, att hans inkomst ändrats. Försäkringskassan reagerade dock inte förrän åtta år senare. På grund av kassans passivitet, den långa tid som förflutit och återkravsbeloppets storlek halverar nu kammarrätten mannens återbetalningsskyldighet.

Läs hela artikeln här

11. Skiljaktigt om sjukpenning för parkarbetare

2013-03-20

Kammarrätten nekar en parkarbetare sjukpenning då bedömningen av arbetsförmågan - på grund av att kvinnan varit sjukskriven längre än 180 dagar - görs mot den reguljära arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här

12. Fotbesvär bedöms som arbetsskada

2013-03-20

Med upphävning av förvaltningsrättens dom samt Försäkringskassans beslut finner kammarrätten att det kroniska värktillstånd i foten som en man i Strömstad drabbats av har samband med att mannen år 2004 skadade foten i en arbetsplatsolycka.

Läs hela artikeln här

13. Försäkringskassan får tillbaka sjuklön

2013-03-20

Bussbolaget ansåg att chaufförerna var anställda enbart vid de tillfällen de arbetade. Det finns anställningsavtal som, förutom omfattningen, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De hade därför rätt till sjuklön från sin arbetsgivare, pengar som Försäkringskassan nu får tillbaka.

Läs hela artikeln här

14. Får sjukersättning trots vägran till arbetsträning

2013-03-20

Förvisso har mannen tackat nej till arbetsträning. Men med hänvisning till den medicinska utredningen - som bland annat visar att han är för sjuk för att kunna interagera med andra i en arbetslivsintroduktion - och att mannen tidigare ansetts arbetsoförmögen under en mycket lång tid trots rehabinsatser, så anser en oenig kammarrätt att mannens arbetsförmåga ska anses vara helt nedsatt för all överskådlig framtid i förhållanden till alla arbeten på arbetsmarknaden. En oenig kammarrätt beslutar således att mannen har rätt till sökt sjukersättning. En ledamot är skiljaktig och anser att mannen inte har rätt till sjukersättning.

Läs hela artikeln här

15. Så blev sjukpeng till drinkbidrag

2012-12-15

Det löneutrymme som arbetstagarna en gång avstod för att få trygghet vid sjukdom och arbetslöshet använder regeringen nu till läxhjälp och bartenderstöd, skriver Arbetets politiska redaktör Martin Klepke.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

16. Han vill se dig jobba längre

2012-11-09

Från tidningen Arbetet en tidning för dig som vill hänga med saxar vi detta:


 


Ingemar Eriksson arbetar brett när han utreder frågan om pensionsålder: Vilken roll spelar arbetsmiljön och arbetsvillkoren? Förekommer åldersdiskriminering? Och vad är lycka?


 


Åldersgränserna för både tjänstepension och statlig pension behöver höjas, anser ­rege­ringens pensionsålders­utredare. Att man i dag kan ta ut tjänste­pension från 55 år är en signal om att äldre inte behövs i arbetslivet.

Läs hela artikeln här

17. Resning för beskattning av arbetsskadelivränta

2012-09-24

Den skattskyldige har beskattats för arbetsskadelivränta som han efter dom från förvaltningsrätten har återbetalat. Kammarrätten finner att förhållandena är sådana att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den skattskyldige för taxeringsåren 2004 - 2006 ska beskattas för arbetsskadelivränta.

Läs hela artikeln här

18. LO-TCO Rättsskydd i Almedalen 2012

2012-06-26

Under Almedalsveckan kommer rättsskyddsbolaget i år att genomföra tre seminarier. De kommer att handla om bristerna i integriteten i arbetslivet, om behovet av en ny och fungerande arbetsskadeförsäkring och om ett individperspektiv som gick förlorat i sjukförsäkringen.

Läs hela artikeln här

19. De gamla problemen har ersatts med nya

2012-04-20

Reformer brukar framställas som lösningen på problem. Varför skulle de annars genomföras? Undrar om alliansrege-ringen ibland funderar över den frågan. Många reformer som drogs igång med stor politisk frenesi efter förra valet har inte har lett till de avsedda resultaten.

Läs hela artikeln här

Läs mer på dn.se (extern länk)

20. Basbeloppen för 2012

2011-12-21

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet för 2012.

Aktuella_belopp_2012.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på lo.se (extern länk)

21. Hård press på långtidssjuka

2011-12-16

Oppositionen ger sig inte, konstaterar ett TT-telegram som berättar att regeringen återigen förlorat en omröstning om sjukförsäkringsreglerna. Med 159 röster mot 156 upprepade riksdagen kravet från i våras på ändring av regeln att sjukskrivna efter 180 dagar ska prövas mot alla ”normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetarrorelsenstankesmedja.se (extern länk)

22. Sjuk- och efterlevandeförsäkring

2011-11-19

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå, oberoende av vad man drabbas av. Därför finns möjlighet att – som SEKO-medlem - skaffa den trygghet som sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan erbjuda.

Läs hela artikeln här

23. Översyn av sjukförsäkringen

2011-11-12

I denna departementsskrivelse redovisar en arbetsgrupp från Regeringskansliet resultatet av en översyn av regeringens sjukförsäkringsreformer.

Nytt på socialförsäkringsfronten 2011 sept 2011.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på regeringen.se (extern länk)

24. Nya regler för sjukskrivning

2011-11-12

Från den 1 mars gäller nya regler för sjukskrivning och ett nytt läkarintyg. De läkare som sjukskriver längre än vad Socialstyrelsen rekommenderar måste motivera detta i intyget. Artikeln är hämtad från tidningen Arbetarskydd

Läs hela artikeln här

25. HFD tolkar rätten till sjukersättning

2011-11-12

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 19 oktober 2011 tre domar rörande hur bedömningen av rätten till sjukersättning ska göras. Förbundsjurist Phillip Eldon, LO-TCO Rättsskydd AB var ombud i ett av målen. Överklagandet avslogs visserligen, men i domen fick han rätt för vilka principer som ska gälla för bedömningen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

Visa allaFöregående | 1 | 2 | 3 | 4 | Nästa | Sista