Tips och Råd

Visar resultat:1-25 av totalt 25
Föregående sida  |  Visa alla  |  Nästa sida

01. Stiftelsen Solhöjden

2014-03-26

Du som arbetar inom spårtrafik eller spårunderhåll och är Seko- eller ST-medlem kan söka bidrag till rehabilitering från stiftelsen Solhöjden både för dig själv eller för dina familjemedlemmar.

Läs hela artikeln här

Läs mer på seko.se (extern länk)

02. Missat överklagningstiden ?

2014-03-21

Normalt har man två månader på sig att överklaga ett beslut i socialförsäkringsfrågor (ex livränte- eller sjukpenningbeslut). Men även om du har missat denna tidsgräns, så kan man ändå begära och få en ny prövning hos försäkringskassan.

 

En ny dom i HFD kullkastar nämnda möjlighet och rättsläget är därför osäkert. Kontakta din avdelning/klubb för´att få mer information

Läs hela artikeln här

03. Överklagan till Kammarrätt

2014-01-14

Blir det avslag även hos Förvaltningsrätten kan man överklaga till Kammarrätten. Det är samma regler som gäller där – överklagan ska göras skriftligt inom två månader och anstånd kan begäras.

Läs hela artikeln här

04. Ingen sjuklön efter arbetslivsintroduktion

2013-10-14

I många fall har det rått en oklarhet om arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till en anställd som genomgått arbetslivsintroduktion och därefter återvänder till sjukförsäkringen.

Läs hela artikeln här

Läs mer på skyddsnet.se (extern länk)

05. SGI-beräkning vid tillfällig anställning

2013-10-02

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i SEKO vunnit ett mål om SGI (sjukpenninggrundande inkomst) i Kammarrätten i Stockholm. Frågan gällde om även tillfälliga anställningar kan läggas till grund för den försäkrades SGI.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

06. Omprövning av sjukpenningbeslut

2013-09-16

Ett beslut om försäkring enligt AFL, som har fattats av en tjänsteman hos Försäkringskassan kan omprövas enligt Socialförsäkringsbalken, SFB 113 kap. 7 §.

Läs hela artikeln här

07. Så utreder Försäkringskassan

2013-09-16

Försäkringskassan ska utreda din medicinska situation och utreda dina möjligheter att arbeta trots sjukdomen. Denna utredning ska göras innan kassan fattar beslut om sjukpenning.

Läs hela artikeln här

08. Sjukpenning efter arbetslivsintroduktion

2013-09-14

Arbetslivsintroduktionen, som kan pågå maximalt tre månader, riktar sig dels till dem som fått maximalt antal dagar med sjukpenning på fortsättningsnivån eller den maximala tiden på sammanlagt 18 månader med tidsbegränsad sjukersättning, enligt övergångsreglerna.

Läs hela artikeln här

09. Fackliga riktlinjer vid brister i rehabansvaret

2013-09-08

Skyldigheten för arbetsgivaren att rehabilitera, anpassa eller omplacera en sjuk eller funktionshindrad arbetstagare är långtgående och regleras i huvudsak i  Arbetsmiljölagen, AML och föreskrifter (AFS). Reglerna kan tyckas vara ett självklart rättesnöre för arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter. Försäkringskassan är också en viktig aktör i sammanhanget.

Läs hela artikeln här

10. Överklagande i sjukpenningärende

2013-09-05


När det gäller beslut om sjukpenning (efter omprövning), så är det en tjänsteman som har tagit detta beslut. Om man är missnöjd med omprövningsbeslutet, så kan man överklaga till Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten).


Läs hela artikeln här

11. Beslut om avslag eller indragen sjukpenning

2013-09-04

Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar beslut och medlemmen får sjukpenning. Än värre blir det ekonomiskt när medlemmen får beskedet att han inte medges sjukpenning eftersom fk anser att han har arbetsförmåga.

Läs hela artikeln här

12. Sjukpenninggrundande inkomst vid avgångsvederlag

2013-09-04

När ett förvärvsavbrott inträffar, ex om anställningen upphör, så är det mycket viktigt att man anmäler sig som arbetssökande inom tre (3) månader ....

Läs hela artikeln här

13. Kommunicering i sjukpenningärende

2013-09-04

Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller på annat sätt är part har underrättats och getts tillfälle att yttra sig över uppgifter som har tillförts ärendet av någon annan än henne eller honom själv.

Läs hela artikeln här

14. Socialstyrelsens beskrivning av allvarlig sjukdom

2013-08-22

Som stöd i Försäkringskassans bedömningar av sjukpenning har Socialstyrelsen beskrivit vad som kan rymmas i begreppet allvarlig sjukdom/skada. Beskrivningen rymmer fler tillstånd än vad som täcktes av det tidigare gällande ”mycket allvarlig sjukdom”. Nu inkluderas till exempel även psykiatriska tillstånd.

Läs hela artikeln här

15. isf rapport 2013:1 - När sjukpenning nekas

2013-03-28

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt.

ISF Rapport 2013-1.pdf

Läs hela artikeln här

16. Ny tillämpning inom sjukersättningen

2012-12-11

 Efter att Försäkringskassan har granskat ett antal domar i sjukersättningsärenden som avgjorts i Kammarrätterna under 2012 vidgas nu möjligheten att få rätt till sjukersättning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på lj.se (extern länk)

17. Rättvisare sjukpenningprövning för ”timvikarier”

2012-11-12

År 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan när det gäller rätten till sjukpenning. Den som ansöker om sjukpenning och har en anställning ska den första perioden få sjukpenning om hen inte kan utföra sitt ordinarie arbete eller annat arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

18. SGI-skydd

2012-10-24

Det är viktigt att känna till de så kallade skyddsreglerna för SGI och därmed rätt till sjukpenning. Detta när man inte har en anställning. Skyddsreglerna gäller under bl.a. tid då man aktivt söker arbete eller studerar med studiestöd.

Läs hela artikeln här

19. Nyheterna i sjukförsäkringen från 2012

2012-10-23

Ett antal förändringar i sjukförsäkringen genomfördes från 1 januari 2012.

Nyheter_sjukförsäkringen_2012.pdf

Läs hela artikeln här

20. Vägledande avgöranden om reguljära arbetsmarknaden

2012-04-23

Den 1 juli 2008 skärpte regeringen villkoren för sjukpenning efter 180:e sjukdagen. Bara den som inte kan försörja sig genom något förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden över huvud taget har rätt till ersättning.

Läs hela artikeln här

Läs mer på arbetet.se (extern länk)

21. Sjukdom 60+ med dödsfallsbelopp

2012-04-11

Som pensionär har du inte längre samma trygghet i försäkringar via kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. Medlem i SEKO har möjlighet att teckna en "Seniorförsäkring" hos Folksam.

Läs hela artikeln här

Läs mer på folksam.se (extern länk)

22. Försäkringskassans lista

2012-04-03

Ska du arbeta som pilot får du knappast ha några fysiska eller psykiska begränsningar. Att arbeta som städare eller lagerassistent kan däremot vara möjligt trots nedsatt uppmärksamhet och förmåga att förstå och lösa problem.

forsakringskassans-lista.pdf

Läs hela artikeln här

Läs mer på lotidningen.lo.se (extern länk)

23. Bedömning av arbetsförmåga - sjukpenning

2012-03-04

Riksdagen har ju vid två olika tillfällen tidigare röstat för att man ska lämna det arbetsförmågebegrepp som gäller idag. Nu har ansvarig minister - mot sin vilja - tvingats återinföra formuleringen om att arbetsförmågan ska prövas mot ”förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”. Ut åker formuleringen från 2008 om ”förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden”.

forsakringskassans-lista_a-förmåga.pdf

Läs hela artikeln här

24. Kammarrätt slår fast kassans utredningsskyldighet

2012-02-25

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 1814-10) hade Försäkringskassan nekat en medlem i Kommunal sjukpenning under tre månader, trots att hennes läkare hade intygat att arbetsförmågan var helt nedsatt.

Läs hela artikeln här

Läs mer på fackjuridik.com (extern länk)

25. Sjukpenning efter arbetslivsintroduktion

2010-06-08

Arbetslivsintroduktionen, som kan pågå maximalt tre månader, riktar sig dels till dem som fått maximalt antal dagar med förlängd sjukpenning eller den maximala tiden på sammanlagt 18 månader med tidsbegränsad sjukersättning, enligt övergångsreglerna.

Läs hela artikeln här

Visa alla | 1